Kursi "“Svarīgākais par aizvēsturi 21. gadsimtā: vēstures zinātne skolotājiem”

Vēloties sniegt atbalstu pedagogiem vēstures zinātnes jaunatklājumu un modernāko pētniecības metožu pārzināšanā, Vēstures un filozofijas fakultāte piedāvā divas pedagogu profesionālās kompetences pilnveides programmas astoņu stundu apjomā: “Svarīgākais par aizvēsturi 21. gadsimtā: vēstures zinātne skolotājiem” un “Svarīgākais par Latvijas Neatkarības karu 21. gadsimtā: vēstures zinātne skolotājiem”.  

 

Programmas “Svarīgākais par aizvēsturi 21. gadsimtā: vēstures zinātne skolotājiem” mērķis ir informēt vēstures un sociālo zinību skolotājus par pasaules un Latvijas aizvēstures jaunākajām atziņām un pētnieciskajām pieejām, lai veicinātu šo zināšanu integrēšanu skolas mācību procesā. 

 

Programmas īstenošanas laiks: 2021. gada 2. un 3. decembris no plkst. 16.00. Katru dienu divas lekcijas (4 stundas) attālinātā formātā.  

Programmu īstenos pedagogi: Asoc. prof. Andris Šnē, Asoc. prof, Armands Vijups, lektore Elīna Guščika un Vēstures un filozofijas fakultātes pētnieks Mārcis Kalniņš.  

 

Nodarbību tēmas:  

1.         Latvijas aizvēstures hronoloģijas un periodizācijas aktuālie jautājumi; 

2.         Jaunākie atklājumi un izpētes metodes aizvēsturē: cilvēces antropoģenēze jaunāko atklājumu gaismā; 

3.         Aizvēstures, politikas un identitātes veidošanās mijiedarbība: Senlatvijas mīts Latvijas vēsturē, tā veidošanās un attīstība 19. un 20. gadsimtā;  

4.         Avoti un to izpētes metodes aizvēstures pētniecībā un arheoloģiskā mantojuma saglabāšana. 

 

Maksa vienam programmas klausītājam: 25 EUR 

Papildu informācija un programmai pieteikties iespējams šeit.