Vēstures un filozofijas fakultātes studējošie un mācībspēki studiju un zinātniskajā darbā, kā arī savstarpējās attiecībās respektē akadēmiskās ētikas principus un akadēmiskā godīguma noteikumus.

Akadēmiskās brīvības, godprātības, taisnīguma, atbildības, lojalitātes, cieņas un koleģialitātes principu ievērošana sekmē studiju un zinātniskā darba kvalitāti, veicina cieņu un uzticēšanos fakultātes saimē, kā arī maksimāli novērš interešu konfliktu iespējamību. Šo akadēmiskās ētikas principu uzturēšana spēkā ir ikviena fakultātes pārstāvja pienākums.

Ja rodas domstarpības studējošo, mācībspēku vai studējošo un mācībspēku starpā, iesaistīto pušu pienākums ir censties tās atrisināt cieņpilnu pārrunu ceļā, bet, ja risinājumu neizdodas atrast, tad vērsties pie atbilstošās programmas direktora vai VFF dekāna, visbeidzot, ja arī šādi konfliktu nav iespējams atrisināt, pie LU Akadēmiskās ētikas komisijas vai citām institūcijām atbilstoši valsts normatīvajiem aktiem un LU normatīviem. Pēc kvalificēta padoma var vērsties LU humanitāro un sociālo zinātņu ētikas komitejā.

Studējošie tiek aicināti sarunā atklāti,  ar cieņu un argumentēti paust pasniedzējam vai fakultātes administrācijai savus priekšlikumus par uzlabojumiem vai iebildumus pret norisēm fakultātē. Mācībspēki un administrācija tiek aicināti draudzīgi uzklausīt studējošo un kolēģu domas, nekādā ziņā nevērsties pret cienījamā formā izteiktas kritikas autoriem un kopīgiem spēkiem meklēt izeju no problemātiskās situācijas.

Kopīgiem spēkiem stiprināsim akadēmisko kultūru mūsu Vēstures un filozofijas fakultātē un rūpēsimies par studijām un pētniecībai patīkamu un draudzīgu vidi!

 

Noteikumi par akadēmisko godīgumu Latvijas Universitātē

Latvijas Universitātes Akadēmiskās ētikas kodekss

Studējošo priekšlikumu un sūdzību iesniegšanas un izskatīšanas kārtība