Pētniecības virzieni

Vēstures un filozofijas Vēstures un arheoloģijas nodaļa atbilstoši Latvijas Universitātes Attīstības stratēģijai 2016.–2020. gadam kopā ar Humanitāro zinātņu fakultāti, Teoloģijas fakultāti, Filozofijas un socioloģijas institūtu, Latvijas Vēstures institūtu un Latviešu valodas institūtu piedalās LU prioritārā pētnieciskā virziena “Letonika, diaspora un starpkultūru komunikācija” īstenošanā Humanitāro un sociālo zinātņu fakultātes vadībā (virziena vadītāja – prof. Ilze Rūmniece). 

Vēstures un arheoloģijas nodaļas apakštēma šajā projektā ir “Pagātnes izziņa avotos un pētniecībā: Latvija Baltijas vēstures kontekstā” (vadītāja asoc. prof. Valda Kļava)  

  

Vēstures un filozofijas fakultātes Filozofijas un ētikas nodaļa atbilstoši Latvijas Universitātes Attīstības stratēģijai 2016.–2020. gadam kopā ar Filozofijas un socioloģijas institūtu, Teoloģijas fakultāti un Biznesa, vadības un ekonomikas fakultāti piedalās LU prioritārā pētnieciskā virziena “Kritiskā domāšana, inovācija, konkurētspēja un globalizācija” īstenošanā (virziena vadītāja – vadošā pētniece Solveiga Krūmiņa-Koņkova). 

Filozofijas un ētikas nodaļas apakštēma prioritārajā pētnieciskajā virzienā ir “Biofilosofija, ētika un kritiskā domāšana” (vadītājs – doc. Artis Svece).