Vēstures un filozofijas fakultātes studējošo pašpārvalde

Studējošo pašpārvalde ir studentu vēlēta institūcija, kuras darbība raksturojuma divos galvenajos virzienos: pirmkārt, tās uzdevums ir studējošo interešu pārstāvēšana Latvijas Universitātes pārvaldes struktūrās; otrkārt, tā aktīvi rūpējas par fakultātes akadēmiskās, sociālās un kultūras vides iekopšanu atbilstoši studējošo interesēm.  

Jautājumu loks, kas ir studējošo pašpārvaldes pārziņā ir ārkārtīgi plašs un daudzveidīgs. Tāpēc studējošo pašpārvaldē vienmēr atradīsies vieta cilvēkiem ar visdažādākajām interesēm un iemaņām.

 @VFF.SP  

Ar ko nodarbojas studējošo pašpārvalde?

Pirmais virziens, studējošo interešu pārstāvniecība Latvijas Universitātes pārvaldes struktūrās,  nozīmē līdzdalību fakultātes domē, studiju programmu padomēs un arī Latvijas Universitātes Senātā. Te studentiem ir iespēja izteikt savu viedokli gan par jaunu mācībspēku piesasti studiju programmām, gan par pašu programmas un arī atsevišķo kursu saturu, par akadēmiskās kvalifikācijas iegūšanas nosacījumiem, studiju maksu, stipendiju piešķiršanu, dienesta viesnīcu maksu un citiem jautājumiem, kas tiešā veidā ietekmē katra studējošā iegūtās izglītības un arī studiju dzīves kvalitāti.

Jāpiebilst, ka studējošo pašpārvaldes darbs neaprobežojas tikai ar līdzdalību universitātes lēmējinstitūcijās. Studiju pašpārvalde ir arī pirmā vieta, kur vērsties pēc padoma un palīdzības visos ar studiju dzīvi saistītajos jautājumos. Ja, piemēram, neapmierina kāda pasniedzēja darbs vai studiju procesā radušies neatrisināmi konflikti un domstarpības, studējošo pašpārvalde ir tā vieta, kur šos jautājumus ir iespējams risināt gan vienkārši novēršot pārpratumus, gan arī institucionālā ceļā, izvērtējot pasniedzēja darbu atbilstoši Latvijas Universitātes normatīvajiem aktiem. Studentu pašpārvaldes pārziņā ir arī mentoru programmas uzturēšana un kopšana, kas palīdz jaunajiem studentiem iepazīt fakultāti un iejusties studiju dzīvē.

Studentu pašpārvaldes ziņā ir arī visdažādākā veida sociālie un kultūras pasākumi, kas izkārtojas ap studijām. Katrai fakultātei ir savas tradīcijas. Vēstures un filozofijas fakultātes gadījumā tās ir ziemas, pavasara un izlaiduma balles, spēļu vakari, līdzdalība Latvijas Universtitātes kultūras un sporta iniciatīvās,  studentu akadēmiskie lasījumi un diskusijas, arheoloģijas izbraukuma semināri, arī pasākumi, kas paredzēti tam, lai atvieglotu jauno studentu iejušanos fakultātes kultūras vidē un studiju dzīvē (filosofu ievadnedēļa, visas fakultātes kopīgi izbraukumi pirms semestra uzsākšanas). Vienmēr esam atvērti arī eksperimentiem un jaunām idejām, kas nozīmē, ka jo īpaši priecājamies par tiem biedriem, kas ir gatavi aktīvi uzņemties kāda jauna pasākumu rīkošanu vai jaunas tradīcijas iedibināšanu.