Promocijas darba tēma: Politikas un morāles ontoloģiskais pamatojums Hannas Ārentes politiskajā filozofijā // The ontological grounding of politics and morals in Hannah Arendt’s political philosophy

Publikācijas: 

Trauslie fakti: patiesības un politikas problemātika Hannas Ārentes politiskajā filozofijā. No: Latvijas Universitātes 81. starptautiskā zinātniskā konference. Latvijas Universitātes Vēstures un filozofijas fakultātes filozofijas doktorantu sekcija “Patiesība un dzīvība”: rakstu krājums. (Sast. Mirončuka K.) Rīga: LU Vēstures un filozofijas fakultāte, 2023, 31.–39. lpp.

Promocijas darba tēma: Eiropas klasiskās pamatvērtības Žaka Maritēna filosofijā un to nozīme mūsdienu Eiropas politikā

Publikācijas: 

1. Žaka Maritēna cilvēktiesību filosofija: 21. gadsimtā nepieciešamā normalitāte? No: Normalitāte un ārkārtējība filosofiskā skatījumā. Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2022, 104.–123. lpp. 

2. Cilvēka personas brīvība un kopīgais labums Žaka Maritēna filosofijas skatījumā No: Latvijas Universitātes 80. starptautiskā zinātniskā konference. Latvijas Universitātes Vēstures un filozofijas fakultātes filozofijas doktorantu sekcija “Brīvība un vārds”: rakstu krājums. Rīga: LU Vēstures un filozofijas fakultāte, 2022, 5.–11. lpp. 

3. Taisnīga kara teorija Žaka Maritēna politikas filozofijā. No: Latvijas Universitātes 81. starptautiskā zinātniskā konference. Latvijas Universitātes Vēstures un filozofijas fakultātes filozofijas doktorantu sekcija “Patiesība un dzīvība”: rakstu krājums. (Sast. Mirončuka, K.) Rīga: LU Vēstures un filozofijas fakultāte, 2023, 40.–52. lpp. 

4. Žaka Maritēna cilvēktiesību filosofija: 21. gadsimtā nepieciešamā normalitāte? No: Normalitāte un ārkārtējība filosofiskā skatījumā. Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2022, 104–123. lpp. 

Darba vieta: Rīgas dome

Aktivitātes:

 1. Referāts Latvijas Universitātes 79. starptautiskajā zinātniskajā konferencē "Dabiskā likuma normalitāte: cilvēktiesību tvērums Žaka Maritēna filosofijā" (Natural Law as Normality: the Concept of Human Rights in Jacques Maritain's Philosophy)
 2. Referāts Latvijas Universitātes 80. starptautiskajā zinātniskajā konferencē "Cilvēka personas brīvība un kopīgais labums Žaka Maritēna filosofijas skatījumā" (The Human Person’s Freedom and the Common Good in Jacques Maritain’s Philosophy). In: Brīvība un vārds: rakstu krājums.

 3. Referāts Latvijas Universitātes 81. starptautiskajā zinātniskajā konferencē "Taisnīga kara teorija Žaka Maritēna politikas filozofijā" (Just War Theory in the Political Philosophy of Jacques Maritain). 

 

Promocijas darba tēma: Platona “Parmenida” teksta vienotības problēma

Iesaiste projektos: Latvijas Zinātnes padomes projekts “Cilvēciskāki čatboti: komunikācijā balstīti risinājumi lietotāju pieredzes uzlabošanai

Darba vieta: “Accenture” Latvijas filiāle, lietotņu izstrādes analītiķis

Promocijas darba tēma: Neokonservatīvisms un dzimtes piedzīvošana ikdienā un ticībā: sieviešu (ne)ordinācijas gadījums Latvijas Evaņģēliski Luteriskajā baznīcā.

Publikācijas: 

1. Džans Milbanks: Radikālās Ortodoksijas Perspektīva. No: Reliģiski – Filozofiskie Raksti XXVIII. Rīga: LU FSI, 2020, 28.–46. lpp. (latviski un angliski, indeksēts SCOPUS)

2. Metaphysical Politics as Post Liberal Future. No: Philosophical-Theological Review Nr.10. Ivane Javakhishvili Tbilisi State University Press, 2020, 89.–100. pp.

3. Jezuīti Latvijā: pagātne, tagadne un nākotne. No: Reliģiski – Filozofiski Raksti XXI. Rīga: LU FSI, 2016, 9.–13.lpp. ( latviski un angliski, indeksēts SCOPUS)

Darba vieta: Radio Marija Latvija direktors

Aktivitātes: Youtube podkāsta “Eksperimentālās Sarunas” veidotājs

Promocijas darba tēma: Vardarbīgais subjekts: filozofiskā analīze par rasismu kā strukturālo vardarbību kolonizēšanas un dekolonizēšanas norisēs

Iesaiste projektos:

01.02.2022–25.10.2027. Kritiskā domāšana, inovācija, konkurētspēja un globalizācija (LU FSI), zinātniskā asistente

2. 01.12.2020 – (līdz 31.12.2021) Saprast teroru: fenomenoloģiski-hermeneitiskā metodoloģija terorisma pētniecībai (lzp-2020/2-0088), zinātniskā asistenta p.i. www.saprastteroru.lu.lv

3. 15.01.2020–30.06.2020 RIGA LITERATA: Rīgas humānistu neolatīniskais mantojums Eiropas "Respublica Literaria" ietvarā (lzp-2019/1-0259), zinātniskā asistenta p.i. 

Publikācijas: 

 1. Kitija Mirončuka, Māris Kūlis. Cilvēks un terorisms: terorisma kritiskā pētniecība, taisnīga kara mācība un humānisms. No: LU Raksti. 819. sējums. Orientālistika. Cilvēkzināšana un Āzijas aktualitātes. Rīga : LU Akadēmiskais apgāds, 2021, 56.–79.lpp.
 2. Kitija Mirončuka. Vardarbība kā atbildība: strukturālās vardarbības neapzinātās izpausmes // Latvijas Zinātņu Akadēmijas Vēstis. A daļa, Humanitārās un sociālās zinātnes 74. sēj., Nr. 4. Rīga: Latvijas Zinātņu akadēmija, 34.–41. lpp.
 3. Terora izpausmes: no brīvības cīņām līdz terorismam. No: Kultūras studijas: zinātnisko rakstu krājums. 13. sēj.: "Savējais", "svešais", "citādais" literatūrā un kultūrā. Daugavpils: DU Akadēmiskais apgāds "Saule", 2021, 205.–212. lpp. 
 4. Cilvēciskie mežoņi: Francs Fanons un rasisms. No: Normalitāte un ārkārtējība filosofiskā skatījumā. Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2022, 12.–24. lpp. 
 5. Atgūstot nozīmi: negritūde kā brīvības kustība. No: Latvijas Universitātes 80. starptautiskā zinātniskā konference. Latvijas Universitātes Vēstures un filozofijas fakultātes filozofijas doktorantu sekcija “Brīvība un vārds”: rakstu krājums. Rīga: LU Vēstures un filozofijas fakultāte, 2022, 18.–22. lpp. 
 6. Rasisma diskursi un patiesības režīms.  No: Latvijas Universitātes 81. starptautiskā zinātniskā konference. Latvijas Universitātes Vēstures un filozofijas fakultātes filozofijas doktorantu sekcija “Patiesība un dzīvība”: rakstu krājums. (Sast. Mirončuka K.) Rīga: LU Vēstures un filozofijas fakultāte, 2023, 24.–30. lpp.
 7. Fanonian analysis of racism and postcolonial structures of othering. HYBRIDA, 2023, vol. 6, 199–216.

Aktivitātes: 

 1. Rasisma neesošā vēsture. Punctummagazine, 23.03.2022. Rasisma neesošā vēsture | punctum (punctummagazine.lv)
 2. Dalība TV3 sarunu šovā "Zilonis Studijā" par tēmu "Rasisms Latvijā joprojām dzīvs. Kāpēc sabiedrība nepieņem citas rases cilvēkus?", 24.10.2022.
 3. Publiskā lekcija Jauno filosofu universitātē par rasismu un politkorektumu politiskās filozofijas ietvarā, 26.11.2022.

Promocijas darba tēma: Domu eksperimentu, iztēles un intuīcijas metodoloģiskā loma apziņas filozofijā

Iesaiste projektos: Projekts "Konkurējošie dabas diskursi Latvijā un ekoloģiskā solidaritāte kā konsensa veidošanas stratēģija" (NATURED) (01.2021.–31.12.2023.)

Publikācijas: 

1.  Apsvērumi par fenomenālām īpašībām un kompleksām sistēmām. No: LZA Vēstis 1, 2019.  69-79. lpp. 

2. Eksperimentālās filozofijas izaicinājums un domu eksperimentu metodika. No: LZA Vēstis, 2021 (gaidāms)

3.Biosemiotiska informācija: Jākobs fon Ikskils un Gregorijs Beitsons. No: Reliģiski-filozofiski raksti XXVIII, 2021. 116-140. lpp. (gaidāms)

Darba vieta: LU VFF Filozofijas un ētikas nodaļa, zinātniskais asistents

Promocijas darba tēma: Tehnoloģiju totalitāte: filozofiska analīze par tehnoloģiju diskursu mūsdienu karadarbības kontekstā

Darba vieta: SIA TET, Sabiedrisko attiecību un korporatīvās komonikācijas direktors

Promocijas darba tēma: Iekļaušana un izkļaušana modernajā sabiedrībā: biopolitiskie un ētiskie aspekti

Iesaiste projektos: 10.01.2022. – pašlaik. “Cilvēciskāki čatboti: komunikācijā balstīti risinājumi lietotāju pieredzes uzlabošanai” (lzp-2021/1-0151)

Publikācijas: 

 1. Parrēsija Mišela Fuko darbos (Parrhesia in the Works of Michel Foucault). No: Latvijas Zinātņu Akadēmijas Vēstis. A daļa, 2020, 74(4), 78.–94. lpp.
 2. Sevis un citu izkļaušana kā sociālā normalitāte. No: Latvijas Universitātes 79. starptautiskās zinātniskās konferences filozofijas doktorantu sekcija “Ārkārtējība un normalitāte”: tēžu krājums. Rīga: LU Vēstures un filozofijas fakultāte, 2021, 29.–31. lpp. DOI: 10.22364/luszk.79.fds.tk
 3. Izkļaušana biopolitikā: personas un sabiedrības problēma imunizācijas paradigmas ietvaros. No: Normalitāte un ārkārtējība filosofiskā skatījumā. Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2022, 136.–146. lpp. DOI: 10.22364/nafs
 4. Indivīda brīvība, singularitātes autonomija un ļaužu atbrīvošanās: Antonio Negri biopolitiskā teorija. No: Latvijas Universitātes 80. starptautiskā zinātniskā konference. Latvijas Universitātes Vēstures un filozofijas fakultātes filozofijas doktorantu sekcija “Brīvība un vārds”: rakstu krājums. Rīga: LU Vēstures un filozofijas fakultāte, 2022, 28.–31. lpp. DOI: 10.22364/luszk.80.fds
 5. Nedalāmā patiesība. Dzīvība, nāve un valoda biopolitikā un nekropolitikā. No: Latvijas Universitātes 81. starptautiskā zinātniskā konference. Latvijas Universitātes Vēstures un filozofijas fakultātes filozofijas doktorantu sekcija “Patiesība un dzīvība”: rakstu krājums. (Sast. Mirončuka K.) Rīga: LU Vēstures un filozofijas fakultāte, 2023, 53.–58.lpp. 

Darba vieta: LU Filozofijas un socioloģijas institūts, eksperte; Latvijas Mākslas akadēmija, vieslektore;  Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmija, docētāja.