Promocijas darba tēma: Eiropas klasiskās pamatvērtības Žaka Maritēna filosofijā un to nozīme mūsdienu Eiropas politikā

Darba vieta: Rīgas dome; Valsts prezidenta kanceleja

Aktivitātes: Referāts Latvijas Universitātes 79. starptautiskajā zinātniskajā konferencē "Dabiskā likuma normalitāte: cilvēktiesību tvērums Žaka Maritēna filosofijā" (Natural Law as Normality: the Concept of Human Rights in Jacques Maritain's Philosophy)

Promocijas darba tēma: Stoicisms un valsts: mūsdienu stoicisma ētikas nostādņu nozīme pilsoņu vērtību kontekstā

Publikācijas:

1. Stoicism in the 21st Century. No: Philosophical-Theological Review, Tbilisi, (2020), No. 10, pp. 160.-168.

2. Karavīrs un filozofija. No: Latvijas Zinātņu Akadēmijas Vēstis, A daļa, (2020), 74. sējums, 4. Numurs, 49.-59.lpp.

3. Applicability of Stoic Philosophy to Character Education. No: Proceedings of the 14th International Scientific Conference Rural Environment, Education, Personality (REEP), Jelgava, (2021), 130.-137.

Promocijas darba tēma: Liberālisma un kristīgās reliģijas diskurss: Latvijas gadījums

Publikācijas: 

1. Džans Milbanks: Radikālās Ortodoksijas Perspektīva. No: Reliģiski – Filozofiskie Raksti XXVIII. Rīga: LU FSI, 2020, 28.-46. lpp. (latviski un angliski, indeksēts SCOPUS)

2. Metaphysical Politics as Post Liberal Future. No: Philosophical-Theological Review Nr.10. Ivane Javakhishvili Tbilisi State University Press, 2020, 89.-100. pp.

3. Jezuīti Latvijā: pagātne, tagadne un nākotne. No: Reliģiski – Filozofiski Raksti XXI. Rīga: LU FSI, 2016, 9.-13.lpp. ( latviski un angliski, indeksēts SCOPUS)

Aktivitātes: Youtube podkāsta “Eksperimentālās Sarunas” veidotājs

Promocijas darba tēma: Reliģisko simbolu fenomenoloģija

Promocijas darba tēma: Vardarbīgais subjekts: filozofiskā analīze par rasismu kā strukturālo vardarbību kolonizēšanas un dekolonizēšanas norisēs

Iesaiste projektos:

01.12.2020 – (pašlaik, līdz 31.12.2021) Saprast teroru: fenomenoloģiski-hermeneitiskā metodoloģija terorisma pētniecībai, zinātniskā asistenta p.i. www.saprastteroru.lu.lv

15.01.2020 - 30.06.2020 RIGA LITERATA: Rīgas humānistu neolatīniskais mantojums Eiropas "Respublica Literaria" ietvarā, zinātniskā asistenta p.i.

Publikācijas: 

Kitija Mirončuka, Māris Kūlis. Cilvēks un terorisms: terorisma kritiskā pētniecība, taisnīga kara mācība un humānisms. No: LU Raksti. 819. sējums. Orientālistika. Cilvēkzināšana un Āzijas aktualitātes. Rīga : LU Akadēmiskais apgāds, 2021, 56.-79.lpp.

Kitija Mirončuka. Vardarbība kā atbildība: strukturālās vardarbības neapzinātās izpausmes // Latvijas Zinātņu Akadēmijas Vēstis. A daļa, Humanitārās un sociālās zinātnes 74. sēj., Nr. 4. Rīga: Latvijas Zinātņu akadēmija, 34.-41. lpp.

Konferences:

Referāts “Second Race: Creating Differences”. NSU Summer session 2021. Symposium “Home and Exile”, Online Event, 05.03.2021-07.03.2021

Referāts “Humanity, Solidarity, and War: Violence and Identity Building”. NSU Summer session 2020. Symposium “Humanity in the Military: Feminist Perspectives on Solidarity in Conflict”, Parrhesia in collaboration with the Nordic Summer University, Online Event, 31.07.2020.

Referāts “Atļautā vardarbība: sastopoties ar pretrunām”. Latvijas Universitātes 79. starptautiskā zinātniskā konference. Filozofijas doktorantu sekcija "Ārkārtējība un normālitāte", Latvijas Universitāte, online pasākums, 18.02.2021.-19.02.2021.

Aktivitātes:

Dalība kā ekspertam (sekcijas vadītājai) ZPD Rīgas reģiona filozofijas sekcijā : Nacionāla un starptautiska mēroga pasākumu īstenošana izglītojamo talantu attīstībai (konferences), 15.02.2021 - 28.02.2021.

Dalība projektā “Eko-fenomenoloģijas attīstība Covid19 pandēmijas situācijā”, 24.05.2021 - 28.05.2021, gatavojot interaktīvu vizuālo mediju Eiropas Zinātnieku naktīm 2021.

Latvijas Universitātes 79. starptautiskā zinātniskā konference, filozofijas doktorantu sekcija "Ārkārtējība un normālitāte", Latvijas Universitāte, online pasākuma, 18.02.2021.-19.02.2021, organizēšana un vadīšana.

Promocijas darba tēma: Domu eksperimentu, iztēles un intuīcijas metodoloģiskā loma apziņas filozofijā

Iesaiste projektos: Projekts "Konkurējošie dabas diskursi Latvijā un ekoloģiskā solidaritāte kā konsensa veidošanas stratēģija" (NATURED) (01.2021.–31.12.2023.)

Publikācijas: 

1.  Apsvērumi par fenomenālām īpašībām un kompleksām sistēmām. No: LZA Vēstis 1, 2019.  69-79. lpp. 

2. Eksperimentālās filozofijas izaicinājums un domu eksperimentu metodika. No: LZA Vēstis, 2021 (gaidāms)

3.Biosemiotiska informācija: Jākobs fon Ikskils un Gregorijs Beitsons. No: Reliģiski-filozofiski raksti XXVIII, 2021. 116-140. lpp. (gaidāms)

Darba vieta: LU VFF Filozofijas un ētikas nodaļa, zinātniskais asistents

Promocijas darba tēma: Iekļaušana un izkļaušana modernajā sabiedrībā: biopolitiskie un ētiskie aspekti

Publikācijas: 

Parrēsija Mišela Fuko darbos (Parrhesia in the Works of Michel Foucault). No: Latvijas Zinātņu Akadēmijas Vēstis. A daļa, 2020, 74(4), 78.–94. lpp.

Darba vieta: Latvijas Zinātņu akadēmijas zinātniskais žurnāls Latvijas Zinātņu Akadēmijas Vēstis, A daļa: Humanitārās un sociālās zinātnes, literārā redaktore tekstiem latviešu valodā

 

Promocijas darba tēma: Scientisma kritika Ludviga Vitgenšteina filozofijā

Iesaiste projektos:

1. Kritiskā domāšana, inovācija, konkurētspēja un globalizācija (LU FSI) (2017 – pašlaik)

2. Lektora p.i. VFF SAM 8.2.2. projektā. Akadēmiskā personāla atjaunotne un kompetenču pilnveide Latvijas Universitātē (01.10.2020 – 31.01.2021)

Publikācijas:

1. Scientisms: jēdziena lietojums un tā transformācijas. No: Latvijas Zinātņu Akadēmijas Vēstis. A daļa. Sociālās un humanitārās zinātnes, 74. sēj., Nr. 4 (2020), 42.–48. lpp. 

2. Wittgenstein’s Critique of Scientism. No: Philosophical-Theological Reviewer, No. 10, Tbilisi, 2020, Ivane Javakashvili Tbilisi State University Press, pp. 139-145.

3. Filozofijas izpratne Vitgenšteina vēlīnajā domā. No: Latvijas Zinātņu Akadēmijas Vēstis. A daļa. Sociālās un humanitārās zinātnes, 73. sēj., Nr.1 (2019), 52.–68.lpp.