Promocijas darba tēma: Eiropas klasiskās pamatvērtības Žaka Maritēna filosofijā un to nozīme mūsdienu Eiropas politikā

Publikācijas: 

1. Žaka Maritēna cilvēktiesību filosofija: 21. gadsimtā nepieciešamā normalitāte? No: Normalitāte un ārkārtējība filosofiskā skatījumā. Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2022, 104.–123. lpp. 

2. Cilvēka personas brīvība un kopīgais labums Žaka Maritēna filosofijas skatījumā No: Latvijas Universitātes 80. starptautiskā zinātniskā konference. Latvijas Universitātes Vēstures un filozofijas fakultātes filozofijas doktorantu sekcija “Brīvība un vārds”: rakstu krājums. Rīga: LU Vēstures un filozofijas fakultāte, 2022, 5.–11. lpp. 

Darba vieta: Rīgas dome; Valsts prezidenta kanceleja

Aktivitātes:

 1. Referāts Latvijas Universitātes 79. starptautiskajā zinātniskajā konferencē "Dabiskā likuma normalitāte: cilvēktiesību tvērums Žaka Maritēna filosofijā" (Natural Law as Normality: the Concept of Human Rights in Jacques Maritain's Philosophy)
 2. Referāts Latvijas Universitātes 80. starptautiskajā zinātniskajā konferencē "Cilvēka personas brīvība un kopīgais labums Žaka Maritēna filosofijas skatījumā" (The Human Person’s Freedom and the Common Good in Jacques Maritain’s Philosophy). In: Brīvība un vārds: rakstu krājums.

 

Promocijas darba tēma: Mūsdienu stoicisms un pilsoniskās vērtības.

Publikācijas:

1. Stoicism in the 21st Century. No: Philosophical-Theological Review, Tbilisi, (2020), No. 10, pp. 160.–168.

2. Karavīrs un filozofija. No: Latvijas Zinātņu Akadēmijas Vēstis, A daļa, (2020), 74. sējums, 4. Numurs, 49.–59. lpp.

3. Stoicisma filosofijas modernizācija: Lorensa Bekera pieeja un priekšlikumi. No: Latvijas Universitātes 79. starptautiskās zinātniskās konferences filozofijas doktorantu sekcija “Ārkārtējība un normalitāte”: tēžu krājums. Rīga: LU Vēstures un filozofijas fakultāte, 2021, 14.–16. lpp.

4. Applicability of Stoic Philosophy to Character Education. No: Proceedings of the 14th International Scientific Conference Rural Environment, Education, Personality (REEP), Jelgava, (2021), 130.–137

5. Pilsonisko vērtību aktualitāte un stoicisms. No: Latvijas Universitātes 80. starptautiskā zinātniskā konference. Latvijas Universitātes Vēstures un filozofijas fakultātes filozofijas doktorantu sekcija “Brīvība un vārds”: rakstu krājums. Rīga: LU Vēstures un filozofijas fakultāte, 2022, 12.–17. lpp.  

6. Stoicisms cauri gadsimtiem No: Normalitāte un ārkārtējība filosofiskā skatījumā. Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2022, 73.–91. lpp. 

7.  Authentic Existence: Bridging Phenomenology and Stoicism. No: Problemos, Vilnius, (2022), vol. 101, pp. 92–104. 

8. Vai stoiķu ētikā var iztikt bez Zeva? No: Reliģiski-filozofiski raksti, Rīga (2022), XXXII, 32.–52. lpp.

Promocijas darba tēma: Platona “Parmenida” teksta vienotības problēma

Iesaiste projektos: Latvijas Zinātnes padomes projekts “Cilvēciskāki čatboti: komunikācijā balstīti risinājumi lietotāju pieredzes uzlabošanai

Darba vieta: “Accenture” Latvijas filiāle, lietotņu izstrādes analītiķis

Promocijas darba tēma: Neokonservatīvisms un dzimtes piedzīvošana ikdienā un ticībā: sieviešu (ne)ordinācijas gadījums Latvijas Evaņģēliski Luteriskajā baznīcā.

Publikācijas: 

1. Džans Milbanks: Radikālās Ortodoksijas Perspektīva. No: Reliģiski – Filozofiskie Raksti XXVIII. Rīga: LU FSI, 2020, 28.–46. lpp. (latviski un angliski, indeksēts SCOPUS)

2. Metaphysical Politics as Post Liberal Future. No: Philosophical-Theological Review Nr.10. Ivane Javakhishvili Tbilisi State University Press, 2020, 89.–100. pp.

3. Jezuīti Latvijā: pagātne, tagadne un nākotne. No: Reliģiski – Filozofiski Raksti XXI. Rīga: LU FSI, 2016, 9.–13.lpp. ( latviski un angliski, indeksēts SCOPUS)

Darba vieta: Radio Marija Latvija direktors

Aktivitātes: Youtube podkāsta “Eksperimentālās Sarunas” veidotājs

Promocijas darba tēma: Reliģisko simbolu fenomenoloģija

Promocijas darba tēma: Vardarbīgais subjekts: filozofiskā analīze par rasismu kā strukturālo vardarbību kolonizēšanas un dekolonizēšanas norisēs

Iesaiste projektos:

01.02.2022–25.10.2027. Kritiskā domāšana, inovācija, konkurētspēja un globalizācija (LU FSI), zinātniskā asistente

2. 01.12.2020 – (līdz 31.12.2021) Saprast teroru: fenomenoloģiski-hermeneitiskā metodoloģija terorisma pētniecībai (lzp-2020/2-0088), zinātniskā asistenta p.i. www.saprastteroru.lu.lv

3. 15.01.2020–30.06.2020 RIGA LITERATA: Rīgas humānistu neolatīniskais mantojums Eiropas "Respublica Literaria" ietvarā (lzp-2019/1-0259), zinātniskā asistenta p.i. 

Publikācijas: 

 1. Kitija Mirončuka, Māris Kūlis. Cilvēks un terorisms: terorisma kritiskā pētniecība, taisnīga kara mācība un humānisms. No: LU Raksti. 819. sējums. Orientālistika. Cilvēkzināšana un Āzijas aktualitātes. Rīga : LU Akadēmiskais apgāds, 2021, 56.–79.lpp.
 2. Kitija Mirončuka. Vardarbība kā atbildība: strukturālās vardarbības neapzinātās izpausmes // Latvijas Zinātņu Akadēmijas Vēstis. A daļa, Humanitārās un sociālās zinātnes 74. sēj., Nr. 4. Rīga: Latvijas Zinātņu akadēmija, 34.–41. lpp.
 3. Terora izpausmes: no brīvības cīņām līdz terorismam. No: Kultūras studijas: zinātnisko rakstu krājums. 13. sēj.: "Savējais", "svešais", "citādais" literatūrā un kultūrā. Daugavpils: DU Akadēmiskais apgāds "Saule", 2021, 205.–212. lpp. 
 4. Cilvēciskie mežoņi: Francs Fanons un rasisms. No: Normalitāte un ārkārtējība filosofiskā skatījumā. Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2022, 12.–24. lpp. 
 5. Atgūstot nozīmi: negritūde kā brīvības kustība. No: Latvijas Universitātes 80. starptautiskā zinātniskā konference. Latvijas Universitātes Vēstures un filozofijas fakultātes filozofijas doktorantu sekcija “Brīvība un vārds”: rakstu krājums. Rīga: LU Vēstures un filozofijas fakultāte, 2022, 18.–22. lpp. 

Promocijas darba tēma: Domu eksperimentu, iztēles un intuīcijas metodoloģiskā loma apziņas filozofijā

Iesaiste projektos: Projekts "Konkurējošie dabas diskursi Latvijā un ekoloģiskā solidaritāte kā konsensa veidošanas stratēģija" (NATURED) (01.2021.–31.12.2023.)

Publikācijas: 

1.  Apsvērumi par fenomenālām īpašībām un kompleksām sistēmām. No: LZA Vēstis 1, 2019.  69-79. lpp. 

2. Eksperimentālās filozofijas izaicinājums un domu eksperimentu metodika. No: LZA Vēstis, 2021 (gaidāms)

3.Biosemiotiska informācija: Jākobs fon Ikskils un Gregorijs Beitsons. No: Reliģiski-filozofiski raksti XXVIII, 2021. 116-140. lpp. (gaidāms)

Darba vieta: LU VFF Filozofijas un ētikas nodaļa, zinātniskais asistents

Promocijas darba tēma: Iekļaušana un izkļaušana modernajā sabiedrībā: biopolitiskie un ētiskie aspekti

Iesaiste projektos: 10.01.2022. – pašlaik. “Cilvēciskāki čatboti: komunikācijā balstīti risinājumi lietotāju pieredzes uzlabošanai” (lzp-2021/1-0151)

Publikācijas: 

 1. Parrēsija Mišela Fuko darbos (Parrhesia in the Works of Michel Foucault). No: Latvijas Zinātņu Akadēmijas Vēstis. A daļa, 2020, 74(4), 78.–94. lpp.
 2. Sevis un citu izkļaušana kā sociālā normalitāte. No: Latvijas Universitātes 79. starptautiskās zinātniskās konferences filozofijas doktorantu sekcija “Ārkārtējība un normalitāte”: tēžu krājums. Rīga: LU Vēstures un filozofijas fakultāte, 2021, 29.–31. lpp. DOI: 10.22364/luszk.79.fds.tk
 3. Izkļaušana biopolitikā: personas un sabiedrības problēma imunizācijas paradigmas ietvaros. No: Normalitāte un ārkārtējība filosofiskā skatījumā. Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2022, 136.–146. lpp. DOI: 10.22364/nafs
 4. Indivīda brīvība, singularitātes autonomija un ļaužu atbrīvošanās: Antonio Negri biopolitiskā teorija. No: Latvijas Universitātes 80. starptautiskā zinātniskā konference. Latvijas Universitātes Vēstures un filozofijas fakultātes filozofijas doktorantu sekcija “Brīvība un vārds”: rakstu krājums. Rīga: LU Vēstures un filozofijas fakultāte, 2022, 28.–31. lpp. DOI: 10.22364/luszk.80.fds

Darba vieta: LU Filozofijas un socioloģijas institūts, eksperte; Latvijas Mākslas akadēmija, vieslektore

 

Promocijas darba tēma: Scientisma kritika Ludviga Vitgenšteina filozofijā

Iesaiste projektos:

1. Kritiskā domāšana, inovācija, konkurētspēja un globalizācija (LU FSI) (2017 – pašlaik)

2. Lektora p.i. VFF SAM 8.2.2. projektā. Akadēmiskā personāla atjaunotne un kompetenču pilnveide Latvijas Universitātē (01.10.2020 – 31.01.2021)

Publikācijas:

1. Scientisms: jēdziena lietojums un tā transformācijas. No: Latvijas Zinātņu Akadēmijas Vēstis. A daļa. Sociālās un humanitārās zinātnes, 74. sēj., Nr. 4 (2020), 42.–48. lpp. 

2. Wittgenstein’s Critique of Scientism. No: Philosophical-Theological Reviewer, No. 10, Tbilisi, 2020, Ivane Javakashvili Tbilisi State University Press, pp. 139-145.

3. Filozofijas izpratne Vitgenšteina vēlīnajā domā. No: Latvijas Zinātņu Akadēmijas Vēstis. A daļa. Sociālās un humanitārās zinātnes, 73. sēj., Nr.1 (2019), 52.–68.lpp.