1. Daba: starpdisciplināra perspektīva

2023. gada 22. un 23. februāris.

Sekcija ir satikšanās vieta tiem pētniekiem, kurus interesē cilvēku un viņu vides mijiedarbība humanitāro, sociālo zinātņu un starpdisciplinārā skatījumā. 

Ar sekcijas programmām angļu un latviešu valodā iespējams iepazīties šeit: 

22. februāris (LV)

22. februāris (ENG)

23. februāris (LV)

23. februāris (ENG)

2. Patiesība un dzīvība. Filozofijas doktorantu sekcija

2023. gada 24. februāris

Sekcijā tiek sniegta iespēja iepazīties ar vērtību, patiesības un dzīvības attiecībām no dažādu filozofijas tradīciju perspektīvām.

Sekcijas programma.

3. “Klausieties manos vārdos...” Publiskā runa Eiropas kultūras tradīcijā un vēsturiskajā mainībā

2023. gada 23. un 24. marts. 

 

Sekcijas sēde risināsies klātienē LU Bibliotekā Kalpaka bulvārī 4 (Kerkoviusa namā), LU Inovāciju zālē.

Ar sekcijas programmām angļu un latviešu valodā iespējams iepazīties šeit:

23. marts 

24. marts 

4. Vēstures doktorantu sekcija "Vēstures procesi un notikumi – progress vai regress Baltijas reģiona vēsturē?"

2023. gada 13. un 14. aprīlis. 

No 2022. gada februāra līdz marta beigām jau 80. reizi Latvijas Universitātē norisināsies ikgadējā starptautiskā zinātniskā konference, kas ir neatņemama LU zinātniskās dzīves sastāvdaļa. LU 80. starptautiskās zinātniskās konferences ietvaros LU Vēstures un filozofijas fakultāte rīkos sešas sekcijas filozofijā un vēsturē.

LU VFF Sekcijas

Informācija par sekciju programmām sekos!

 

1. Arheoloģijas sekcija: Arheoloģija Baltijā 21.gs. sākumā: jaunākie pētījumi, aktuālās diskusijas un mūsdienu izaicinājumi. Sekcijas vadītāji - asoc.prof. Andris Šnē, lekt. Elīna Guščika, asoc.prof. Armands Vijups

2022. gada 18. februārī. Attālināti tiešsaistē.

Jau vairākas desmitgades Latvijas Universitātes starptautiskās zinātniskās konferences ietvaros katru otro gadu norisinās Arheoloģijas sekcija. Šāgada arheoloģijas tematikai veltītajā konferences sekcijā tiks aplūkotas daudzveidīgās un aktuālās mūsdienu arheoloģijas attīstības tendences Latvijā un Eiropā. Daļa konferences referātu pievērsīsies dabaszinātņu un tās pētniecisko metožu lomai arheoloģisko liecību analīzē un interpretācijās (tostarp tekstīliju un keramikas analīzē, zooarheoloģijā, bioarheoloģijā, kultūrvēsturisko ainavu vēsturiskajās rekonstrukcijās), savukārt citi referenti informēs konferences dalībniekus par jaunākajiem arheoloģiskajiem pētījumiem vairākos Latvijas pilskalnos un kapulaukos. Atsevišķa sekcija būs veltīta arheoloģijas nozares teorētiskajiem aspektiem, pieskaroties arheoloģijas un citu nozaru saskarsmei un arheoloģijas un arheoloģiskā mantojuma nozīmei sabiedrībā.

Sekcijas referāti tiks lasīti latviešu vai angļu valodā.

Konferences rīcībkomiteja: Andris Šnē, Elīna Guščika, Mārcis Kalniņš, Vanda Visocka, Armands Vijups

PROGRAMMA

2. Brīvība un vārds (Filozofijas doktorantu sekcija). Sekcijas vadītāji - Kitija Mirončuka, Anna Auzāne, Jānis Gaņģis

2022. gada 14. februārī. Attālināti tiešsaistē.

Filosofijas vēsturē, politikā, tāpat kā ikdienā, brīvības un vārda savstarpējās attiecības vienmēr ir bijušas diskusiju centrā, rosinot pārdomas gan par brīvības dažādajām izpausmes formām un brīvā vārda vietu, gan vārda spēku vai nespēku. Pievēršoties jautājumiem, vai vārds ir domājams ārpus brīvības un vai filozofijai un vārda brīvībai ir cieša un nepārraujama saikne, aicinām filozofijas doktorantus, humanitāro zinātņu pētniekus un citus interesentus piedalīties Latvijas Universitātes 80. zinātniskās konferences sekciju sēdē “Brīvība un vārds”.

PROGRAMMA

3. Daba: starpdisciplinārā perspektīva (Filozofijas sekcija; 8.03–9.03.2022). Vadītāji doc. Artis Svece (LU VFF), prof. Anita Zariņa (LU ĢZZF)

2022. gada 8.-9. marts. Attālināti tiešsaistē

Antropocēna jeb cilvēka laikmeta jēdziens ne tikai pievērš uzmanību tam, kā cilvēks ietekmē vidi, bet arī piedāvā jaunu ietvaru, kā domāt par dabu, vidi, tehnoloģijām, cilvēku. Šis domāšanas ietvars paredz arī nepieciešamību pārkāpt institucionālās robežas, kādas pēdējo pārsimt gadu laikā izveidojušās starp dažādām akadēmiskām nozarēm un starp zinātni un mākslu. Sekcija “Daba: starpdisciplinārā perspektīva” turpina LU Starptautiskās zinātniskās konferences ietvaros attīstīt vides humanitāro un sociālo zinātņu platformu, kurā var sastapties dažādu nozaru pētnieki, kurus interesē starpdisciplinārs skatījums uz dabu, vidi, dzīvniekiem, augiem utml., to mijiedarbību ar cilvēku.

PROGRAMMA 8. martam

PROGRAMMA 9. martam

REFERĀTU ANOTĀCIJAS

4. Tālu prom, tepat blakus: eksils kā kultūrvēsturisks fenomens un kultūrveidojoša pieredze/ Far away, close by: exile as a cultural-historical phenomenon and cultural-forming experience (10.03–11.03.2022). Sekcijas vadītāji - asoc. profesors Raivis Bičevskis, asoc. profers Andris Levāns

2022. gada 10.-11. marts. Attālināti tiešsaistē.

Konferences fokusā ir eksils kā kultūrvēsturisks fenomens un kultūrveidojoša pieredze, tāpēc aicinām paraudzīties uz abiem šiem konceptiem starpdisciplinārā tvērumā Latvijas, Baltijas jūras un Eiropas reģionu senākā un pavisam nesenā vēsturē. Mēģināsim atbildēt uz jautājumiem, kurus šeit un tagad ļauj formulēt eksila izpētes pieredze un rosina vēstures un filozofijas, sociālās antropoloģijas un literatūras vēstures zinātņu diskursi.

Sīkāka informācija par sekciju: šeit

PROGRAMMA 10. martam

PROGRAMMA 11. martam

5. Diskusija "Biofilozofija un ētika" (14.03.2022). Diskusijas vadītājs - doc. Artis Svece

6. Krīze, kompromiss un atrisinājums: Latvijas vēstures dažādās lappuses vēstures doktorantūras studentu un grāda pretendentu pētījumos (Vēstures doktorantu sekcija; 17.03.2022)

Krīzes un konflikti, to atrisinājumi un kompromisi vienmēr ir bijuši centrālie motīvi, kas virzījuši procesus vēsturē un ietekmējuši gan nācijas, gan pasauli kopumā, kā arī nenoliedzami cilvēku ikdienas dzīvi. Vēloties paraudzīties uz krīzēm un to noslēgumiem kā sabiedrības attīstības sastāvdaļu un pievēršoties konfliktu visdažādākajām izpausmēm Latvijas vēsturē, aicinām vēstures doktorantus un grāda pretendentus piedalīties LU 80. starptautiskās zinātniskās konferences sekcijā “Krīze, kompromiss un atrisinājums: Latvijas vēstures dažādās lappuses vēstures doktorantūras studentu un grāda pretendentu pētījumos”

No 2021. gada februāra sākuma līdz marta sākumam jau 79. reizi Latvijas Universitātē (LU) norisinājās ikgadējā zinātniskā konference. LU konference ir kļuvusi par neatņemamu zinātniskās dzīves sastāvdaļu ar gandrīz gadsimtu ilgas tradīcijas. LU 79. Starptautiskās zinātniskās konferences ietvaros LU Vēstures un filozofijas fakultātē (VFF) tika organizēta plenārsēde „Dzīve ar sērgu. Sociālā pieredze un transformācijas procesi krīzes laika sabiedrībās” un piecas sekciju sēdes.

Konferences sekcijas: 

1. Daba: starpdisciplināra perspektīva (Filozofijas sekcija). Sekcijas vadītāji - doc. Artis Svece (LU VFF), as. prof. Anita Zariņa (LU ĢZZF)

Programma

2. Ārkārtējība un normalitāte (Filozofijas doktorantu sekcijas). Sekcijas vadītāji - Kitija Mirončuka (LU VFF doktorante), Marta Valdmane (LU VFF doktorante)

Programma

3. Dzīve ar sērgu. Sociālā pieredze un transformācijas procesi krīzes laika sabiedrībās (Vēstures un filozofijas fakultātes plenārsēde). Vada as. prof. Andris Levāns, as. prof. Raivis Bičevskis

Programma

Papildus informācija

4. Ernsts Jingers: domātājs un rakstnieks starp modernitātes veidoliem un viņpus laika sienas (Filozofijas sekcija). Vada as. prof. Raivis Bičevskis

Programma

Papildus informācija

5. Dzīve ar sērgu. Sociālā pieredze un transformācijas procesi krīzes laika sabiedrībās (Vēstures sekcija). Vada as. prof. Andris Levāns

Programma

Papildus informācija

Sekcijas video

6. Sabiedrības un indivīda veselība cauri laikam: izpētes iespējas un problemātika vēstures un arheoloģijas zinātnē (Vēstures doktorantu sekcija). Sekciju rīko zin. asistente Vanda Visocka (LU VFF doktorante), zin. asistente Zane Rozīte (LU VFF doktorante), Ginta Ieva Bikše (LU VFF doktorante)

Programma

Tēžu krājums

1. Aiziet un atgriezties. Ceļošana un ceļotāji Latvijas un Eiropas vēsturē (Vēstures sekcija). Sekcijas vadītājs - As. prof. Andris Levāns

Programma

2. Arheoloģija Baltijā: pētījumi, metodes un tendences (Arheoloģijas sekcija). Sekcijas vadītāji - As. prof. Andris Šnē, Mārcis Kalniņš, As. prof. Armands Vijups

Programma

3. Filozofija nākotnei (Filozofijas sekcija). Sekcijas vadītāji - As. prof. Maija Kūle, Agnese Miķelsone

Programma

4. Nezināmās lappuses Latvijas un reģiona vēsturē: iespējas (Vēstures doktorantu sekcija). Sekcijas vadītāji - prof. Gvido Straube, prof. Ēriks Jēkabsons

Programma

Tēžu krājums