Promocijas darba tēma: Rotas un apģērba piederumi Livonijā. Arheoloģiskais materiāls Rietumeiropas viduslaiku mākslas kontekstā.

Darba vieta: Latvijas Nacionālais kultūras centrs, programma “Latvijas skolas soma”

Promocijas darba tēma: 19. – 20. gs. pirmās puses zemnieku slieču transportlīdzekļi Latvijas teritorijā.

Darba vieta: Latvijas Etnogrāfiskais brīvdabas muzejs.

Promocijas darba tēma: Rīgas Mazās ģildes cunftu tradīciju antropoloģija 14. gadsimta otrā puse – 17. gadsimta sākums.

Publikācijas: Rīgas Mazās ģildes cunftu pārkāpumu un sodu antropoloģija, 14. gadsimta otrā puse – 17. gadsimta sākums: šrāgu tekstu piemērs. No: Jauno vēsturnieku zinātniskie lasījumi VI (iesniegts publicēšanai).

Darba vieta: Rīgas vēstures un kuģniecības muzejs.

Aktivitātes:

Virtuālā izstāde Rīgas vēstures un kuģniecības muzeja mājaslapā “Kristianam Dāvidam Lencam – 300”

Šobrīd norit darbs pie medaļu izstādes izveidošanas Rīgas vēstures un kuģniecības muzejā “Rīgas sabiedrības elite medaļās”.

41. starptautisko Hanzas dienu ietvaros, Live Riga mājaslapai tika sagatavots un publicēts raksts “Hanzas pilsēta Rīga” un uzrakstīts ceļvedis objektiem Vecrīgā, kas saistīti ar Hanzas vēsturi pilsētā.

Promocijas darba tēma: Latvijas Komunistiskās partijas satelītorganizācijas Latvijas Republikā 1920.-1940. gadā.

Publikācijas: 1. Latvijas Komunistiskās partijas satelītorganizācijas 20. gadsimta 20. gados: Rīgas Arodbiedrību centrālbiroja piemērs. No: Jauno vēsturnieku zinātniskie lasījumi VI: Starpdisciplināri pētījumi Latvijas vēsturē. Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2021.

2. The Myth of the 11 Valmiera’s Komsomolets – Heroes in the Narrative of Soviet History. In: Proceedings of the 63nd International Scientific Conference of Daugavpils University. Part C “Humanities”. Daugavpils: Daugavpils Universitāte, 2021.

Darba vieta: Latvijas Nacionālais vēstures muzejs, Viduslaiku, jauno un jaunāko laiku vēstures pētniecības nodaļa

                          

Promocijas darba tēma: Latvijas PSR varas iestāžu politika vides aizsardzības jautājumos (20. gs. 50.–80. gados).

Darba vieta: LNA Latvijas Valsts vēstures arhīva Fondu analītikas un uzziņu sistēmu nodaļa.

Aktivitātes: Referāts “Ūdens resursu aizsardzība Padomju Latvijā: panākumi un problēmas” LU. 80 starptautiskajā zinātniskajā konferencē (Rīgā, 08.03.2022) 

Promocijas darba tēma: Cilvēka un suņa koeksistence Latvijas teritorijā aizvēsturē un viduslaikos.

Iesaiste projektos:

  • Projekts “LU doktorantūras kapacitātes stiprināšana jaunā doktorantūras modeļa ietvarā” (Nr. 8.2.2.0/20/I/006);
  • LU LVI Bāzes un snieguma finansējuma projekts: "Latvijas teritorija kā dažādu kultūrtelpu, reliģiju, politisko, sociālo un ekonomisko interešu saskarsmes zona no aizvēstures līdz mūsdienām" (ZD2015/AZ85); 
  • “Iztikas stratēģijas un pirmā demogrāfiskā pāreja Lubāna ezera mitrājā: Aboras vēlā neolīta apmetnes gadījums”; 
  • “Latvijas vēstures institūta Bioarheoloģijas materiālu krātuves LU ilgtermiņa saistību 2019.–2021.gadā izpilde.”

Publikācijas:

1. Dardega Legzdiņa, Andrejs Vasks, Eduards Plankājs, Gunita Zariņa. Reevaluating the Bronze and Earliest Iron Age in Latvia: changes in burial traditions in the light of 14C dates. No: Radiocarbon : Proceedings of the 9th International Symposium Vol. 62, N 6 (2020), p.1845–1868.

2. Andrejs Vasks, Gunita Zariņa, Dardega Legzdiņa, Eduards Plankājs. New data on funeral customs and burials of the Bronze Age Reznes cemetery in Latvia. No: Estonian Journal of Archaeology, 2021, 25, 1, 3–31.

3. Cēsu pilī atrastie vargāni. Cēsu pils raksti III, 2020, 99.–111. lpp.

4. Late Iron Age Livonian dog co-burials in the Salaspils Laukskola cemetery. No: “Eesti ja soome-ugri keeleteaduse ajakiri (ESUKA)” (iesniegts recenzentiem).

5. Plankājs Eduards. Cēsu pilī atrastie leduspieši. Cēsu pils raksti IV, 2022. 191.–205.lpp.

6. Vanda Visocka, Alise Gunnarssone, Mārcis Kalniņš, Eduards Plankājs. In between mighty hillforts: A multi-method study of Laukskola Bronze Age settlement pottery. Archaeologia Baltica vol. 28., p. 81–100.

Darba vieta: Latvijas Universitātes Latvijas vēstures institūta Bioarheoloģisko materiālu krātuve (LU LVI BMK) un Latvijas Nacionālā vēstures muzeja Arheoloģijas departaments (LNVM AD).

Aktivitātes:

  • Publiska lekcija “Late Iron Age dogs in the territory of Latvia” Viļņas Universitātes Filoloģijas fakultātē, Lietuvā (31.03.2022).;
  • Referāts “Suns viduslaiku arheoloģiskajā materiālā Latvijas teritorijā.” LNVM zinātniskie lasījumi, Rīga (11.05.2022).
  • Publiska lekcija Lekcija "Kaķis viduslaiku Livonijā: līdzšinējie priekšstati un pētniecības perspektīvas" Ventspils pilī (11.06.2022).
  • Intervija avīzē "Diena" / Diāna Kārkliņa "Medību "darbaspēks", kažokzvēri, taču arī mājas mīluļi." (27.08.2022).
  • Publiska populārzinātniska lekcija LNVM "Kā priekšmetam likt runāt?" (29.09.2020) par dabaszinātņu metožu pielietojumu arheoloģijā. Vēsturiskās konsultācijas dokudrāmai “Baltu ciltis” par vendu kultūrtelpu Latvijā vēlajā dzelzs laikmetā.

Promocijas darba tēma: Starpvalstu attiecību atainojums Latvijas Republikas preses izdevumu karikatūrās, 1920–1940.

Darba vieta: Valmieras muzejs.

Aktivitātes: Latvijas Muzeju biedrības valdes loceklis, Latvijas muzeju kopizstādes “Latvijas gadsimts” līdzautors.

Promocijas darba tēma: Latvijas Republikas Robežsardzes izveide un attīstība (1991–1997. g.).

Darba vieta: Latvijas Kara muzeja Mūsdienu vēstures dokumentēšanas nodaļas vēsturnieks

Aktivitātes: 

18.06.2019. Valsts robežsardzes simtgades svinību ietvaros daļēji organizēts un vadīts pasākums Latvijas Kara muzejā: “Iepazīsti robežsardzi: no vēstures līdz mūsdienām!”, kura ietvaros tika nolasīta lekcija “Ģenerālis Ludvigs Bolšteins un Robežsardzes dienests starpkaru laikā”.  

18.10.2019. Valsts robežsardzes simtgades svinību ietvaros daļēji organizēts un vadīts pasākums Latvijas Kara muzejā: “Latvija, tu zeme svēta, tevi sargāt mūsu gods (1919 – 2019)”, kura ietvaros tika nolasīts priekšlasījums “Latvijas Republikas Robežsardzes izveide un attīstība no 1991. līdz 1997. gadam”. 

Promocijas darba tēma: Vācbaltiešu sociālpolitisko organizāciju ietekme uz parlamentārismu Latvijā (1920-1934).

Iesaiste projektos: pētnieks starpdisciplinārā, starptautiskā projektā “Studentu karcera fenomens Eiropas universitāšu vēstures kontekstā” (sadarbībā ar Tartu universitātes Mākslas muzeju un Heidelbergas universitātes muzeju). Projekta izpildes laiks: 01.06.2021.-15.11.2021.

Publikācijas: Possibilities to Obtain Higher Education in Germany for Latvian Baltic German Students (1920-1934). No: Human, Technologies and Quality of education, 2021.

Darba vieta: LU vēstures kolekcijas krājuma glabātājs Latvijas Universitātes Muzejā.

Aktivitātes: Publikācijas studentu/šu korporāciju žurnālā "Universitas" ("Korporāciju eksponāti LU izstādē GADSIMTA STUDENTS", "Studentu korporāciju liecības studentu karcerī", "Arkonia filistra ģenerāļa Vladislava Andersa gaitas Otrajā pasaules karā"), raksti LU Muzeja rubrikā ZEM LUPAS un Neaizmirstamās biogrāfijas, publikācijas projekta "Studenta karcera fenomens Eiropas universitāšu vēstures kontekstā" ietvaros.

Promocijas darba tēma: ASV – Latvijas attiecības 20.–30. gados: ASV sūtniecības Latvijā faktors

Darba vieta: vēstures skolotāja Vašingtonas D.C. ev.lut. draudzes latviešu apamatskolā (ASV)

Promocijas darba tēma: Dzimtu ģerboņu attīstība Livonijā, 13.-16. gs.

Darba vieta: Heraldikas speciālists, heraldiskais mākslinieks.

Aktivitātes:

Referāts “Dzimtu ģerboņi Livonijā, 13.–16. gs.” starptautiskajā konferencē Viļņā 2022. gada 11. jūnijā (rīkoja Lietuvas Ģeneoloģijas, heraldikas un veksioloģijas institūts).

Uzstāšanās “Sēlijas vēsturiskās zemes ģerbonis” – Prezidenta kancelejas un Valsts Heraldikas komisijas rīkots pasākums, Ilūkste, 2022. gada 31. maijs

Referāts “Dzimtu ģerboņi mūsdienu Latvijā” starptautiskajā konferencē Kretingā 2021. gadā (rīkoja Lietuvas Ģeneoloģijas, heraldikas un veksioloģijas institūts).

Vieslekcija par dzimtu ģerboņiem Latvijā pasaules lielākās biotehnoloģiju kompānijas filiālē Latvijā – SIA Roche Latvija (15.09.2021).

Promocijas darba tēma: Naudas apgrozība Latvijas teritorijā 13. – 16. gs. 2. pusē lietisko avotu atspoguļojumā: ekonomiskie, politiskie un sociālie faktori.

Darba vieta: Rīgas vēstures un kuģniecības muzejs (Numismātikas un dārgmetālu nodaļa).

Prmocijas darba tēma: Mākslas un kultūras dzīves kontroles un uzraudzības institūcijas LPSR: radošo savienību darbības piemērs 1956-1985.

Publikācijas:

1. Ieskats VDK aģentūras kontroles tīklā Ogres novadā 1960-1991. No: Ogres Vēstures un mākslas muzeja raksti, 2019 Nr.2, 175.-187.lpp. I

2. Reklāmas un sludinājumi laikrakstā "Tēvija" 1941. gadā kā vēstures avots = Advertisements in the newspaper Tēvija in 1941 as a source of history . No: Latvijas Universitātes Žurnāls. Vēsture Nr. 7/8 (2019), 72.-86.lpp.

3.The heritage of the totalitarian control: The problem of the KGB heritage in the cultural sector of the modern-day Latvia / Ojars Stepens, Liena Galeja // Religiski-Filozofiski Raksti Vol.25 (2019), p.294-304. , URL: dspace.lu.lv/dspace/handle/7/48904 ISSN 1407-1908.

Darba vieta: Latvijas Universitāte.

 

Promocijas darba tēma: Holokausts nacistu okupētajā Latvijā. 1941-1945. Historiogrāfija Latvijā kopš 1990.gada.

Iesaiste projektos: 

Latvijas Universitātes Jūdaikas studiju centra pētnieciskais projekts “Holokausta piemiņa Latvijā no Otrā pasaules kara beigām līdz mūsdienām: izpēte un zināšanu izplatīšana” (datubāze memorialplaces.lu.lv, 2016.gads).

Darba vieta: Bauskas muzejs

Aktivitātes: Scenārija konsultants vēstures notikumiem Krievijā producētajai mākslas filmai “Parāde Alē” (izdomāta scenārija melodrāma par Krievijas cirka trupas, kuras sastāvā ir arī ebreji, atrašanos Latvijā Vācijas-PSRS kara sākumā 1941.gada jūnijā – jūlijā holokausta notikumu fonā).

Promocijas darba tēma: Krievijas caristes bruņoto spēku reformas 1630-1660. gados.

Darba vieta: Rīgas Ķengaraga vidusskola, Rīgas 80. vidusskola.