Promocijas darba tēma: Latviešu jūrniecība trimdā (1940–1990)

Publikācijas:

1. Iekļaušanās. Dažas epizodes Latvijas jūrnieku profesionālajās gaitās trimdā Rietumos. II daļa. Raksts iesniegts publicēšanai izdevumā “Latvijas Universitātes Žurnāls. Vēsture” 2021.10.VII.

2. Libērijas prezidenta jahtas kapteinis Ansis Jaunzems un viņa testaments. No: Jūrnieks, 2 (123) (2021), 46.–48. lpp.

3. Pīlāri un saucējzvaigznes. No: Latvijas jūrniecības gadagrāmata 2020. Rīga: Latvijas Jūrniecības savienība, 2021. 422.–430. lpp.

4. Iekļaušanās. Dažas epizodes Latvijas jūrnieku profesionālajās gaitās trimdā Rietumos. I daļa. No: Latvijas Universitātes Žurnāls. Vēsture, 9/10 (2020). 64.–79. lpp.

5. Kā svešumā gaismota Latvijas jūrlietu vēsture. No: Latvijas jūrniecības gadagrāmata 2019. Rīga: Latvijas Jūrniecības savienība, 2020. 452.–462. lpp.

6. Latvijas jūrnieku ceļi trimdā: izklīšanas veidi, cēloņi, motīvi. No: Latvijas Universitātes Žurnāls. Vēsture, 7/8 (2019/2020). 87.– 102. lpp.

7. Kādas nozares mantojuma un nācijas identitātes sardzē: latviešu jūrlietu vēstures izpēte un saglabāšana trimdā. No: Latvijas Universitātes Žurnāls. Vēsture, 6 (2019). 113.–128. lpp.

8. Latvijas kuģi otrpus “dīķim” un doma par brīvu Latviju. No: Latvijas jūrniecības gadagrāmata 2018. Rīga: Latvijas Jūrniecības savienība, 2019. 388.–498. lpp.

9. Latviešu profesionālās apvienības trimdā: jūrniecības nozares piemērs. No: Latvijas Universitātes Žurnāls. Vēsture, 5 (2018). 81.–99. lpp.

10. Latvijas kuģi un jūrnieki Rietumvalstīs varu krustpunktos: latviešu jūrniecība trimdā 1940.–1948. gadā. No: Vēstures lūzumpunkti un robežšķirtnes arhīvu dokumentos. Latvijas Valsts vēstures arhīva zinātniskie lasījumi, 4 (2018). 177.–199. lpp.

11. Ieskats Graudu ģimenes rēderejas darbībā trimdā. No: Latvijas Universitātes Žurnāls. Vēsture, 4 (2017). 112.–125. lpp.

12. Latviešu jūrnieks tālos ceļos. No: Latvijas jūrniecības gadagrāmata 2017. Rīga: Latvijas Jūrniecības savienība, 2018. 422.–433. lpp.

13. Latviešu jūrniecība trimdā: ieskats kādā reti šķirstītā jūrlietu vēstures lappusē. No: Latvijas jūrniecības gadagrāmata 2016. Rīga: Latvijas Jūrniecības savienība, 2017. 433.–442. lpp.

14. Atlūzušais zars. Latviešu etnogrāfs Ziedonis Ligers (1917–2001). No: Dāvis Beitlers (galv. red.). Kalnciema muzeja raksti I. Valgunde: Kalnciema pagasta muzeja biedrība, 2017. 65.–134. lpp.

Darba vieta: Rīgas vēstures un kuģniecības muzejs

Aktivitātes: 1. Stāstījums par Rīgas vēstures un kuģniecības muzeja krājuma priekšmetu, kas saistīts ar promocijas darba tēmu, raidījumā “Vietu lietas Latvijā” (ēterā 2021.9.V) Latvijas Radio 1. kanālā.

                     2. Populārzinātniska lekcija Rīgas vēstures un kuģniecības muzejā, kuras tēma saistīta ar promocijas darba tēmu, – “Vai uz neatgriešanos? Latviešu jūrnieku ceļi svešumā 20. gs. vidū–otrajā pusē”, nolasīta 2019.27.X.

Promocijas darba tēma: Rīgas Mazās ģildes cunftu tradīciju antropoloģija 14. gadsimta otrā puse – 17. gadsimta sākums.

Publikācijas: Rīgas Mazās ģildes cunftu pārkāpumu un sodu antropoloģija, 14. gadsimta otrā puse – 17. gadsimta sākums: šrāgu tekstu piemērs. No: Jauno vēsturnieku zinātniskie lasījumi VI (iesniegts publicēšanai).

Darba vieta: Rīgas vēstures un kuģniecības muzejs.

Aktivitātes:

Virtuālā izstāde Rīgas vēstures un kuģniecības muzeja mājaslapā “Kristianam Dāvidam Lencam – 300”

Šobrīd norit darbs pie medaļu izstādes izveidošanas Rīgas vēstures un kuģniecības muzejā “Rīgas sabiedrības elite medaļās”.

41. starptautisko Hanzas dienu ietvaros, Live Riga mājaslapai tika sagatavots un publicēts raksts “Hanzas pilsēta Rīga” un uzrakstīts ceļvedis objektiem Vecrīgā, kas saistīti ar Hanzas vēsturi pilsētā.

Promocijas darba tēma: Latvijas Komunistiskās partijas satelītorganizācijas Latvijas Republikā 1920.-1940. gadā.

Publikācijas: 1. Latvijas Komunistiskās partijas satelītorganizācijas 20. gadsimta 20. gados: Rīgas Arodbiedrību centrālbiroja piemērs. No: Jauno vēsturnieku zinātniskie lasījumi VI: Starpdisciplināri pētījumi Latvijas vēsturē. Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2021.

                    2. The Myth of the 11 Valmiera’s Komsomolets – Heroes in the Narrative of Soviet History. In: Proceedings of the 63nd International Scientific Conference of Daugavpils University. Part C “Humanities”. Daugavpils: Daugavpils Universitāte, 2021.

Darba vieta: Latvijas Nacionālais vēstures muzejs, Viduslaiku, jauno un jaunāko laiku vēstures pētniecības nodaļa

                          

Promocijas darba tēma: Latvijas PSR varas iestāžu politika vides aizsardzības jautājumos (20. gs. 50.–80. gados).

Darba vieta: LNA Latvijas Valsts arhīvs 

Promocijas darba tēma: Cilvēka un suņa koeksistence Latvijas teritorijā aizvēsturē un viduslaikos.

Iesaiste projektos:

“Iztikas stratēģijas un pirmā demogrāfiskā pāreja Lubāna ezera mitrājā: Aboras vēlā neolīta apmetnes gadījums.”

“Latvijas vēstures institūta Bioarheoloģijas materiālu krātuves LU ilgtermiņa saistību 2019.-2021.gadā izpilde.”

Publikācijas:

1. Dardega Legzdiņa, Andrejs Vasks, Eduards Plankājs, Gunita Zariņa. Reevaluating the Bronze and Earliest Iron Age in Latvia: changes in burial traditions in the light of 14C dates. No: Radiocarbon : Proceedings of the 9th International Symposium Vol. 62, N 6 (2020), p.1845-1868.

2. Andrejs Vasks, Gunita Zariņa, Dardega Legzdiņa, Eduards Plankājs. New data on funeral customs and burials of the Bronze Age Reznes cemetery in Latvia. No: Estonian Journal of Archaeology, 2021, 25, 1, 3–31.

3. Cēsu pilī atrastie vargāni. Cēsu pils raksti III, 2020, 99.-111.lpp.

4. Late Iron Age Livonian dog co-burials in the Salaspils Laukskola cemetery. No: “Eesti ja soome-ugri keeleteaduse ajakiri (ESUKA)” (iesniegts recenzentiem).

5. Cēsu pils leduspieši. No: Cēsu pils raksti IV, 2021 (iesniegts recenzentiem).

6. Vanda Visocka, et. al. In between mighty hillforts: A multi-method study of Laukskola Bronze Age settlement pottery. No: Archaeologia Baltica vol. 28. (iesniegts recenzentiem).

Darba vieta: Latvijas Universitātes Latvijas vēstures institūta Bioarheoloģisko materiālu krātuve (LU LVI BMK) un Latvijas Nacionālā vēstures muzeja Arheoloģijas departaments (LNVM AD).

Aktivitātes: Publiska populārzinātniska lekcija LNVM "Kā priekšmetam likt runāt?" (29.09.2020) par dabaszinātņu metožu pielietojumu arheoloģijā. Vēsturiskās konsultācijas dokudrāmai “Baltu ciltis” par vendu kultūrtelpu Latvijā vēlajā dzelzs laikmetā.

Promocijas darba tēma: Priekšvēlēšanu kampaņas pašvaldību vēlēšanas Latvijas Republikas Rīgas apriņķī (no 1920. Līdz 1934. gadam).

Publikācijas: Pašvaldību vēlēšanu process Latvijas Republikā: Valmieras apriņķa Duntes pagasta piemērs (1922–1931). No: Jauno vēsturnieku zinātniskie lasījumi V: Starpdisciplināri pētījumi Latvijas vēsturē. 2020.

Darba vieta: Baldones muzeja vadītāja.

Promocijas darba tēma: Latvijas Republikas Robežsardzes izveide un attīstība (1991–1997. g.).

Darba vieta: Latvijas Kara muzeja Mūsdienu vēstures dokumentēšanas nodaļas vēsturnieks

Aktivitātes: 

18.06.2019. Valsts robežsardzes simtgades svinību ietvaros daļēji organizēts un vadīts pasākums Latvijas Kara muzejā: “Iepazīsti robežsardzi: no vēstures līdz mūsdienām!”, kura ietvaros tika nolasīta lekcija “Ģenerālis Ludvigs Bolšteins un Robežsardzes dienests starpkaru laikā”.  

18.10.2019. Valsts robežsardzes simtgades svinību ietvaros daļēji organizēts un vadīts pasākums Latvijas Kara muzejā: “Latvija, tu zeme svēta, tevi sargāt mūsu gods (1919 – 2019)”, kura ietvaros tika nolasīts priekšlasījums “Latvijas Republikas Robežsardzes izveide un attīstība no 1991. līdz 1997. gadam”. 

Promocijas darba vieta: Nacionālo partizānu darbība Rietumvidzemē (1944–1953).

Publikācijas:

1. Ēriks Jēkabsons, Reinis Ratnieks. Latviešu karavīra stāsts: Roberts Dāvīds Timermanis (1909-1945). Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2019.

2. Nacionālo partizānu darbība Ziemeļrietumvidzemē (1944-1952). No: Jauno vēsturnieku zinātniskie lasījumi: starpdisciplināri pētījumi Latvijas vēsturē. IV.” Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2019.

Promocijas darba tēma: Vācbaltiešu sociālpolitisko organizāciju ietekme uz parlamentārismu Latvijā (1920-1934).

Iesaiste projektos: pētnieks starpdisciplinārā, starptautiskā projektā “Studentu karcera fenomens Eiropas universitāšu vēstures kontekstā” (sadarbībā ar Tartu universitātes Mākslas muzeju un Heidelbergas universitātes muzeju). Projekta izpildes laiks: 01.06.2021.-15.11.2021.

Publikācijas: Possibilities to Obtain Higher Education in Germany for Latvian Baltic German Students (1920-1934). No: Human, Technologies and Quality of education, 2021.

Darba vieta: LU vēstures kolekcijas krājuma glabātājs Latvijas Universitātes Muzejā.

Aktivitātes: Publikācijas studentu/šu korporāciju žurnālā "Universitas" ("Korporāciju eksponāti LU izstādē GADSIMTA STUDENTS", "Studentu korporāciju liecības studentu karcerī", "Arkonia filistra ģenerāļa Vladislava Andersa gaitas Otrajā pasaules karā"), raksti LU Muzeja rubrikā ZEM LUPAS un Neaizmirstamās biogrāfijas, publikācijas projekta "Studenta karcera fenomens Eiropas universitāšu vēstures kontekstā" ietvaros.

Promocijas darba tēma: ASV – Latvijas attiecības 20.–30. gados: ASV sūtniecības Latvijā faktors

Darba vieta: vēstures skolotāja Vašingtonas D.C. ev.lut. draudzes latviešu apamatskolā (ASV)

Promocijas darba tēma: Poļu Infantija (Latgale) un tās muižniecības politiskā un saimnieciskā vieta Polijas-Lietuvas valstī (Žečpospoļitā) laikā no Ziemeļu kara (1700.-1721.gads) līdz Žečpospoļitas dalīšanām (1772.-1795.gads).

Darba vieta: Apvienotās karalistes vēstniecība.

Promocijas darba tēma: Dzimtu ģerboņu attīstība Livonijā, 13.-16. gs.

Darba vieta: Heraldikas speciālists, heraldiskais mākslinieks.

Aktivitātes:

Referāts “Dzimtu ģerboņi mūsdienu Latvijā” starptautiskajā konferencē Kretingā 2021. gadā (rīkoja Lietuvas Ģeneoloģijas, heraldikas un veksioloģijas institūts).

Vieslekcija par dzimtu ģerboņiem Latvijā pasaules lielākās biotehnoloģiju kompānijas filiālē Latvijā - SIA Roche Latvija (15.09.2021).

Promocijas darba tēma: Sociālā aprūpe Latvijā (19. gadsimta beigas- 1945.): Rīgas pašvaldības piemērs.

Iesaiste projektos: LZP FLPP “Sieviešu pārstāvniecība Latvijas kultūrā un sabiedrībā” (Nr. Izp-2020/1-0215).

Publikācijas: Sociālā aprūpe pilsētās Latvijas teritorijā (19. gs. beigas – 1940.g.): daži fakti un ieskats pieejamajā literatūrā (populārzinātniska).

Darba vieta: Vēsturniece Rīgas vēstures un kuģniecības muzeja Rīgas vēstures izpētes un ekspozīciju darba nodaļā; Zinātniskā asistenta p. i. LU aģentūra Latvijas Universitātes Literatūras, folkloras un mākslas institūtā

Aktivitātes: Publikācijas Pasaules Ilustrētā Vēsturē rubrikā "Jautā vēsturniekam"; pētnieku, žurnālistu un interesentu konsultēšana jautājumos par Rīgas vēsturi 19.-20. gadsimtā, ekskursiju vadīšana, tai skaitā arī Rīgas Svētku ietvaros.

Promocijas darba tēma: Naudas apgrozība Latvijas teritorijā 13. – 16. gs. 2. pusē lietisko avotu atspoguļojumā: ekonomiskie, politiskie un sociālie faktori.

Darba vieta: Rīgas vēstures un kuģniecības muzejs (Numismātikas un dārgmetālu nodaļa).

Prmocijas darba tēma: Mākslas un kultūras dzīves kontroles un uzraudzības institūcijas LPSR: radošo savienību darbības piemērs 1956-1985.

Publikācijas:

1. Ieskats VDK aģentūras kontroles tīklā Ogres novadā 1960-1991. No: Ogres Vēstures un mākslas muzeja raksti, 2019 Nr.2, 175.-187.lpp. I

2. Reklāmas un sludinājumi laikrakstā "Tēvija" 1941. gadā kā vēstures avots = Advertisements in the newspaper Tēvija in 1941 as a source of history . No: Latvijas Universitātes Žurnāls. Vēsture Nr. 7/8 (2019), 72.-86.lpp.

3.The heritage of the totalitarian control: The problem of the KGB heritage in the cultural sector of the modern-day Latvia / Ojars Stepens, Liena Galeja // Religiski-Filozofiski Raksti Vol.25 (2019), p.294-304. , URL: dspace.lu.lv/dspace/handle/7/48904 ISSN 1407-1908.

Darba vieta: Latvijas Universitāte.

 

Promocijas darba tēma: Latviešu nacionālo partizānu un pašaizsardzības vienības Vācijas-PSRS kara sākumā 1941. gada vasarā: izveidošanās, sastāvs, struktūra, darbība.

Iesaiste projektos: FLPP projeks "Pārvērtējot bezvalstiskumu: Pretošanās un kolaborācija Latvijā Otrā pasaules kara laikā" (lzp-2020/2-0212).

Publikācijas:

1. Latviešu partizānu un pašaizsardzības vienības 1941. gada vasarā: Valmieras apriņķa pilsētu piemērs. No: Jauno vēsturnieku zinātniskie lasījumi V. 2020, 130.-143. lpp.

2. The severing of diplomatic relations with Poland and the problem of the Polish soldiers detained in Latvia. No: Poland-Latvia, 100 years of diplomatic and military relations”. (Iesniegts publicēšanai 2020).

3. Latviešu partizāni ilūziju gūstā. No: Ilustrētā Pasaules Vēsture. 2021, Nr. 7.

4. Latvian National Partisans in the Summer of 1941: The Example of the Battle of Limbaži. No: The Impossible Resistance: Latvia Between Two Totalitarian Regimes 1940–1991. Symposium of the Commission of the Historians of Latvia. Vol. 29. 2021, pp. 70.-89.

5. Latvijas “pilsoņu karš” 1941. gada vasarā? Nacionālo partizānu, pašaizsardzībnieku un padomju aktīvistu savstarpējās attieksmes Vācijas – PSRS kara sākumā. No: Vēsture: Avoti un cilvēki. Daugavpils Universitātes Humanitārās fakultātes Vēstures katedras zinātnisko rakstu krājums. XXIV. (Iesniegts publicēšanai 2021).

Darba vieta: Latvijas Kara muzejs, Latvijas Universitātes Latvijas Vēstures institūts.

Aktivitātes: Intervija laikrakstā “Latvijas Avīze” par promocijas darba tēmu (2021. gada 16. jūlijs).

 

Promocijas darba tēma: Holokausts nacistu okupētajā Latvijā. 1941-1945. Historiogrāfija Latvijā kopš 1990.gada.

Iesaiste projektos: 

Latvijas Universitātes Jūdaikas studiju centra pētnieciskais projekts “Holokausta piemiņa Latvijā no Otrā pasaules kara beigām līdz mūsdienām: izpēte un zināšanu izplatīšana” (datubāze memorialplaces.lu.lv, 2016.gads).

Darba vieta: Bauskas muzejs

Aktivitātes: Scenārija konsultants vēstures notikumiem Krievijā producētajai mākslas filmai “Parāde Alē” (izdomāta scenārija melodrāma par Krievijas cirka trupas, kuras sastāvā ir arī ebreji, atrašanos Latvijā Vācijas-PSRS kara sākumā 1941.gada jūnijā – jūlijā holokausta notikumu fonā).

Promocijas darba tēma: Krievijas caristes bruņoto spēku reformas 1630-1660. gados.

Darba vieta: Rīgas Ķengaraga vidusskola, Rīgas 80. vidusskola.

Promocijas darba tēma: Livonijas sakrālās ainavas transformācijas. Priekšstati par mežu 13.-14. gadsimtā.

Publikācijas: “Bēgt ātri un atgriezties lēni”: vēsturiskā pieredze dzīvē ar sērgu. Uztveres pārmaiņu zinātniskās izpētes perspektīvas. (Latvijas Vēstures Institūta Žurnāls, 2021).

Promocijas darba tēma: Televīzija Latvijas PSR (1954–1988): institucionālās uzbūves, ideoloģiskās kontroles un medija funkcijas aspekti.

Iesaiste projektos: Dalība Nordic Media History Network

Publikācijas:

1. Latvijas televīzija Latvijas Nacionālā arhīva materiālos: atklājumi temata izpētē. No: Dokumentārā mantojuma bagātības Latvijas arhīvos Latvijas Valsts vēstures arhīva starptautiskie zinātniskie lasījumi VI [6] (2020), 242.–252. lpp

2. "Tas ir viens liels eksperiments, ko jūs esat ar cilvēkiem izdarījuši” — administrācijas pārstāvju tikšanās ar Latvijas televīzijas Liepājas galvenās redakcijas kolektīvu 1973. gada 22. maijā: sarunas skaņu ieraksta transkripcija. No: Latvijas vēstures Institūta Žurnāls 2021-06, 113 (1), 119–147. lpp.

Darba vieta: Friedrich–Ebert–Stiftung Baltic states Rīgas birojs, projektu koordinators.

Aktivitātes:

Kinofilmas Mātes piens (režisore Ināra Kolmane, scenārija autors Arvis Kolmanis) vēstures konsultants.

Fotoalbuma Dominiks Gedzjuns. 1956–1961 (Kultkom, 2021) sastādītājs.