Vēstures un filozofijas fakultātei ir plaša un aktīva sadarbība ar sadarbības augstskolām, skolām, pētnieciskajiem institūtiem, bibliotēkām, profesionālajām organizācijām un citām institūcijām Latvijā. Tā ir kopīga konferenču un pasākumu rīkošana, pētniecisko projektu īstenošana, studentu prakšu īstenošana u.c. sadarbības formas. 

   

Sadarbība Latvijā

Sadarbība notiek ar Daugavpils Universitāti (sadarbība zinātnē, studiju programmu īstenošanā, t.sk. vēstures doktora, semināru rīkošanā, vieslektoru apmaiņā u.c.), Vidzemes Augstskolu (vieslekcijas). Fakultātes mācībspēki regulāri docē vēstures un filozofijas kursus citās LU fakultātēs un augstskolās. Sadarbība ar citām LU fakultātēm norisinās arī doktorantūras skolu realizācijā.  

Fakultāte sadarbojas ar citiem vēstures un filozofijas zinātnes pētniecības centriem un institūtiem – LU Latvijas vēstures institūtuLU Filozofijas un socioloģijas institūtu, u.c. (kopīgi pētījumi, konferences, regulāra doktora programmas studentu iesaiste institūtu darbībā, zinātnisko konsultantu un recenzentu piesaiste, studējošie piedalās arheoloģiskajos izpētes darbos un šo darbu pārskata sagatvošanā).

Fakultāte regulāri iesaistās sadarbībā ar Vēstures skolotāju biedrību (kopīgi pētījumi, konferences, vieslekcijas). Sadarbībā ar Valsts Izglītības satura centru organizē lekciju kursus skolotājiem. Fakultātes docētāji uzstājas ar priekšlasījumiem skolās, līdzdarbojas Vēstures valsts un Filozofijas valsts olimpiāžu organizēšanā. 

Fakultāte sadarbojas ar LR izglītības un zinātnes ministriju (studiju programmu īstenošanā, pētniecībā; fakultātes mācībspēki piedalās kā nozares eksperti dažādās darba grupās, komisijās u.c.). Regulāra sadarbība tiek īstenota ar LR Ārlietu ministriju, organizējot zinātniskus pasākumus, kā arī, nodrošinot studentiem iespēju iepazīties ar Ārlietu ministrijas arhīva darbību.  

Fakultāte izveidojusies cieša sadarbība ar Latvijas Nacionālo arhīvu, dažādiem muzejiem – Latvijas Kara muzejuLatvijas Okupācijas muzejuLatvijas Nacionālo vēstures muzeju, Rīgas vēstures un kuģniecības muzeju, īstenojot dažāda veida sadarbību (konferenču, publisko lekciju un semināru organizēšana, pētījumu veikšana, dažādu izdevumu veidošana, studentu prakšu realizācija). Sadarbībā ar Valmieras muzeju, tiek rīkota ikgadējā zinātniskā konference “Jauno vēsturnieku zinātniskie lasījumi”  

Fakultātes docētāji īsteno sadarbību arī ar Latvijas Nacionālo bibliotēku – pasākumu organizēšanā, zinātnes popularizēšanā, izstāžu sagatavošana u.c.  

Sadarbībā ar Martina Heidegera biedrību Latvijā, regulāri tiek īstenotas konferences, organizētas publiskās lekcijas, zinātniskā darbība u.c.  

Fakultātes vēsturnieki regulāri konsultē filmu veidotājus un teātrus, piemēram, Latvijas Nacionālo teātri, Jauno Rīgas teātri u.c.

   

Starptautiskā sadarbība

Fakultātē tiek īstenota regulāra sadarbība ar ārvalstu augstskolā ERASMUS+  programmas ievaros. Studentiem tiek piedāvāta iespēja semestri mācīties kādā no izvēlētajām partneraugstskolām Lietuvā, Zviedrijā, Grieķijā, Itālijā, Šveicē, Vācijā, Polijā, Rumānijā, Šveicē u.c. (sk. sadaļu Studijas ārzemēm). Šobrīd fakultāte aktīvi sadarbojas ar vairāk nekā 30 ārzemju augstskolām.  

Regulāri notiek arī akadēmiskā personāla sadarbība ar ārvalstu augstskolām. Vēstures jomā aktīva sadarbība izveidojusies ar Rostokas UniversitātiJohana Gūtenberga Mainas Universitāti (abas Vācijā), tāpat ar Baltijas valstu Universitātēm, Pēterburgas Universitāti (mācībspēku apmaiņa, vieslekcijas, sadarbība pētniecībā, konferenču rīkošana, periodisko izdevumu sagatavošana, darbība zinātnisko izdevumu redkolēģijās), Filozofijas jomā cieša sadarbība izveidojusies ar Tībingenas Universitāti Vācijā, Helsinku Universitāti, Dublinas Universitātes KoledžuPrāgas Kārļa Universitāti, Tartu Universitāti, augstskolām Šveicē, Spānijā, Itālijā, Zviedrijā u.c.  

No Vācijas un Polijas vismaz reizi semestrī fakultātē ierodas arī viespasniedzēji.  

Sadarbībā ar Greifsvaldes Universitāti tiek īstenots atbalsts doktorantūrā studējošo promocijas darba izstrādē.  

 

Programmu un pētniecības īstenošanā fakultāte sadarbojas ar dažādām institūcijām Eiropā un citur pasaulē, gan ar ārzemju institūtiem un fondiem Latvijā.  

Regulāri kontakti tiek uzturēti ar vairākām Vācijas pētnieciskajām institūcijām, piemēram, Martina Heidegera biedrību Meskirhē, J.G. Hāmaņa Starptautisko kolokvijuHerdera institūtu Marburgā. Kopīgi pētniecības projekti, konferenču rīkošana, rakstu krājumu sagatavošana tiek īstenota arī sadarbībā ar Baltijas valstu institūcijām, piemēram, Tartu Universitātes Vēstures un arheoloģijas institūtu, kā arī ārvalstu vēstures institūtiem –  Krievijas Vispārējās vēstures institūtsBaltkrievijas nacionālo zinātņu akadēmijas Vēstures institūts.  

Vācbaltiešu vēstures izpētes jomā cieša sadarbība izveidojusies ar vācbaltiešu biedrībām un pētniecības centriem- Kārļa Širena biedrība LineburgāVācbaltiešu Studiju fonds BrēmenēVācbaltiešu biedrība Darmštatē, Baltijas Vēstures komisija, "Nord-Ost Institūt" Lineburgā, Domus Rigensis Rīgā.