“Latvijas Universitātes Žurnāls. Vēsture” ir žurnāla “Latvijas Vēsture. Jaunie un Jaunākie Laiki” turpinājums.
No 2016. gada “Latvijas Universitātes Žurnāls. Vēsture” ir iekļauts EBSCO datubāzē “Central & Eastern European Academic Source”.

ISSN 2500-9621

Galvenais redaktors – Jānis Taurēns, Dr. hist., LU Vēstures un filozofijas fakultātes asociētais profesors

 


Vadlīnijas rakstu sagatavošanai un atsauču ievietošanai rakstos

“Latvijas Universitātes Žurnāls. Vēsture” ir žurnāla “Latvijas Vēsture. Jaunie un Jaunākie Laiki” turpinājums. Šis laidiens ir minētā žurnāla 100. numurs.

VĒSTURE / HISTORY  2018/5 (PDF)


Redaktora slejaEditorial

Raksti / Articles

Uldis Neiburgs
Pretošanās kustība nacionālsociālistiskās Vācijas okupētajā Latvijā(1941–1945). Pētniecības sasniegumi un problēmas
Resistance Movement in Latvia during National-Socialist German Occupation (1941–1945). Research Achievements and Challenges

Aivars Stranga
Latvijas kultūras un mākslas sovjetizācija pirmajā padomju okupācijas gadā: 1940. gada jūnijs – 1941. gada jūnijs. I daļa
Sovietisation of the Culture and Art of Latvia during the First Year of Occupation: June 1940 to June 1941. Part I

Ilona Teplouhova
Sieviešu zīmogi un sieviešu attēlojums Livonijas vaska zīmogos
Female Seals and Female Depiction in Livonian Wax Seals

Reinis Ratnieks
Nacionālo partizānu grupu veidošanās un darbība Ziemeļrietumvidzemē 1944. gada rudenī – 1945. gadā
Formation and Activities of Groups of National Partisans in Northwestern Vidzeme from the Autumn of 1944 to the End of 1945

Dāvis Beitlers
Latviešu profesionālās apvienības trimdā: jūrniecības nozares piemērs
Latvian Professional Associations in Exile: The Example of Maritime Industry

George Anchabadze
Armed Forces of Georgian Democratic Republic in 1918–1921
Gruzijas Demokrātiskās Republikas bruņotie spēki 1918.–1921. gadā 

Jānis Taurēns
European Dimension in Latvia’s Independence Movement (1988–1991)
Latvijas neatkarības kustības Eiropas dimensija (1988–1991)

Vēstures avoti / Sources of History 

Ēriks Jēkabsons
Stāvoklis Latvijā 1919. gada jūlijā: Lielbritānijas pārstāvju viedoklis
Situation in Latvia in July 1919: The Perspective of British Representatives

Recenzijas / Reviews 

Valdis Blūzma
Nevardarbīgās pretošanās dokumenti: ceturtais sējums ceļā pie lasītāja
Recenzija par grāmatu: Nevardarbīgā pretošanās: Latvijas neatkarības atgūšana (1945–1991) dokumentos. 4. sējums. Latvijas neatkarības idejas uzturēšana trimdā (1945–1991). Rīga 2017, 388 lpp. ISBN 9789934851575 

Eduards Bruno Deksnis
Baltijas jautājums lielvalstu politikā
Recenzija par grāmatu: Kaarel Piirimäe. Roosevelt, Churchill, and the Baltic Question. Allied Relations during the Second World War. Palgrave Macmillan, 2014, 256 p. ISBN 978-113-7442-36-9

Daina Bleiere
Akadēmisks pētījums par Ukrainas notikumiem
Recenzija par grāmatu: Alvis Marcinkēvičs. Ukrainas krīze: divgalvainā ērgļa impērijas trieciens. Rīga 2017, 296 lpp. ISBN 978-9934-8664-8-7 

Ziņas par autoriem / About Authors