“Latvijas Universitātes Žurnāls. Vēsture” ir anonīmi recenzēts žurnāls, kurā tiek publicēti zinātniskie raksti, kas aptver visu vēstures periodu – no aizvēstures līdz mūsdienām, un dažādu reģionu procesus un notikumus. 

Žurnālā lasītājam iespējams iepazīties ne vien ar iepriekš nepublicētiem jaunākajiem pētījumiem par vēsturi un arheoloģiju, bet arī ar avotu publikācijām un recenzijām par jaunākajiem zinātniskajiem izdevumiem.

“Latvijas Universitātes Žurnāls. Vēsture” iznāk kopš 2016. gada, tas iznāk divas reizes gadā. Līdz  2016. gadam žurnāls iznāca ar nosaukumu “Latvijas Vēsture. Jaunie un Jaunākie Laiki”.

Kopš 2016. gada “Latvijas Universitātes Žurnāls. Vēsture” ir iekļauts EBSCO datubāzē “Central & Eastern European Academic Source”, bet kopš 2023. gada Scopus datu bāzē.


ISSN 2500-9621
https://doi.org/10.22364/luzv 
Žurnāla izdevējs: Latvijas Universitāte

Galvenā redaktore: Ph. D. Kristīne Beķere, Latvijas Universitāte, e-pasts: kristine.bekere@lu.lv

Zinātniskā sekretāre: Mg. hist. Ginta Ieva Bikše, LU Vēstures un filozofijas fakultātes lektore

Informācija par žurnāla redkolēģiju, publicēšanos žurnālā, kā arī iepriekšējie žurnālu numuri pieejami mājas lapā.