Vēstures un arheoloģijas nodaļa (VAN) ir Latvijas Universitātes struktūrvienība Vēstures un filozofijas fakultātē. Fakultāte nodrošina augstākās izglītības apguvi vēstures un arheoloģijas zinātnēs un piedāvā sistemātiskas, kompleksas un augstiem akadēmiskiem standartiem atbilstošas studijas bakalaura, maģistra un doktora programmās. Studiju programmas dod iespēju iepazīt vēstures un arheoloģijas zinātņu pamatus un kritiski iedziļināties aizvēstures, antīkās un viduslaiku vēstures, kā arī jauno un jaunāko laiku vēstures problēmu izpētē, apgūt ne tikai vēstures avotu bagāto faktu materiālu, iepazīt to pieskāriena attālumā arheoloģisko izrakumu laukumā un arhīvu krātuvēs, bet arī iemācīties zinātniski kritiskās interpretācijas metodes un diskusijas kultūru. Vēstures zinātne ir analītisku spriedumu un argumentācijas māksla, kas paver ļoti plašas karjeras iespējas dažādās profesionālajās jomās gan zinātnes un izglītības institūcijās, gan vidējā un augstākā līmeņa valsts pārvaldes struktūrās. VAN akadēmiskie mācībspēki ir starptautiski atpazīstami un respektēti eksperti Latvijas, Baltijas jūras reģiona un Eiropas vēstures dažādu periodu un daudzveidīgu vēsturisko procesu izpētē. Tādējādi tiek nodrošināta zinātniskās pētniecības un izpētes rezultātu iekļaušana visu līmeņu studiju procesā. Ciešā partnerībā ar nacionālajām un starptautiskajām zinātniskajām institūcijām un universitātēm, studējošo un mācībspēku mobilitāti un ideju apmaiņu projektu un konferenču ietvaros tiek kopta un veicināta piederība Rietumu akadēmiskās kultūras tradīcijām. VAN organizētais zinātniskais darbs savukārt nodrošina Latvijas sabiedrības ilgtspējību, kas iespējama tad, ja pētījumu rezultātos balstītie izglītības un sociālās komunikācijas procesi ir vērsti uz modernu un attīstītu sabiedrību kolektīvo vēsturisko apziņu.