Filozofijas un ētikas nodaļa (FĒN) ir Latvijas Universitātes struktūrvienība Vēstures un filozofijas fakultātes ietvaros. FĒN ir patlaban ir vienīgā vieta, kur Latvijā iespējams studēt filozofiju visos studiju līmeņos, sākot ar bakalaura studijām un beidzot ar doktora grāda iegūšanu. FĒN ir ne tikai studiju, bet gan arī pētniecības vieta: nodaļā regulāri tiek īstenoti dažādi pētnieciskie projekti, kuros FĒN strādājošie docētāji un pētnieki sadarbībā ar Latvijas, Eiropas un pasaules pētnieciskajām institūcijām un augstskolām piedalās projektos, kuros nepieciešama fundamentālu filozofisku pieņēmumu analīze, jēdzienu un teorētisko sistēmu kritika un interpretācija, valodas un kultūras formu hermeneitika un jaunu pētniecisko perspektīvu pavēršana. FĒN piedāvā Eiropas ilgajā filozofijas mantojumā balstītas studijas, kurās apvienojas klasika ar modernās domas aktuālo problēmu risinājumiem, un starpdisciplināri un internacionāli vērstu pētniecību, kurā iesaistīties aicināti maģistra un doktora līmeņa studenti.

FĒN strādā pie filozofijas pamattekstu tulkošanas latviešu valodā, Latvijas, Eiropas un pasaules mēroga publikācijām filozofijas un zinātnes izdevumos, filozofijas tematikai pievērstu konferenču un citu pasākumu rīkošanas. Vienlaikus FĒN nodarbojas arī ar sociāli politisko jautājumu aplūkojumu pievēršot uzmanību šo jautājumu kultūras kontekstam, argumentācijas veidam un struktūrām, tādējādi veicinot pamatotas un nevienkāršojošu izpratni par modernas sabiedrības komplekso dinamiku.

FĒN pētnieciskais darbs vērsts šādos virzienos: Filozofijas vēsture un 20. gadsimta filozofija, praktiskā filozofija, teorētiskā un zinātnes filozofija.

FĒN darbojas ciešā sadarbībā ar LU Filozofijas un socioloģijas institūtu un FĒN dažādu paaudžu absolventu pārstāvētām organizācijām – Filozofijas Atbalsta fondu, Martina Heidegera biedrību Latvijā.