Bernharda Holandera balvas nolikums

Pielikums* Latvijas Universitātes 09.04.2003. rīkojumam Nr. 1/54 Noteikumi par B. Holandera balvu Vēloties uzsvērt savu saistību ar mātes senču dzimto pilsētu un izrādot pateicību Latvijas Universitātei, kas piešķīrusi augsto Goda diktora nosaukumu, kā arī vēloties dot savu artavu vēstures studiju attīstībai Rīgā, atbalstot pētnieku jauno maiņu, prof. Jirgens fon Ungerns-Šternbergs (Šveice/Riena) saziņā ar Latvijas Universitātes Vēstures un filozofijas fakultāti (LU VFF) saskaņā ar zemāk izklāstītajiem noteikumiem dāvā Bernharda Holandera balvu. Balva papildina jau pastāvošo Bernharda Holandera fondu, taču nav no tā nekādā veidā atkarīga. Fonda ienākumi nav izlietojami balvas piešķiršanai. 1. Balva un tās mērķis. 1.1. Vācbaltiešu vēsturnieka Bernharda Holandera (1856-1937) vārdā nosaukto balvu, sākot ar 2003. gadu, dāvā viņa pēctecis – profesors Jirgens fon Ungerns-Šternbergs. Balvas lielums ir 1000 eiro, un tā tiek piešķirta vienu reizi gadā. 1.2. Balva tiek noteikta uz desmit gadiem, līdz 2013. gadam. Tās piešķiršana var tikt pagarināta. 1.3. Balvas mērķis ir:
  • celt vēstures studentu un jauno zinātnieku zinātniskā darba prestižu;
  • sekmēt interesi par plašiem vēstures jautājumiem;
  • atbalstīt labākos pētījumus vēsturē.
2. Darbu izraudzīšanas un balvas piešķiršanas kārtība. 2.1. Balva tiek piešķirta vienam no attiecīgajā akadēmiskajā gadā LU VFF aizstāvētajiem Vēstures nodaļas studentu maģistra darbiem vai LU Vēstures zinātnes Promocijas padomē aizstāvētajiem doktora darbiem. 2.2. Lēmumu par balvas piešķiršanu pieņem konkursa komisija, ko veido LU VFF Vēstures maģistrantūras gala pārbaudījumu komisijas locekļi. Komisijas priekšsēdētājs ir LU VFF dekāns. Lēmums tiek pieņemts ar balsu vairākumu. Vienāda balsu sadalījuma gadījumā priekšsēdētāja balss tiek skaitīta kā divas balsis. Komisijas goda priekšsēdētājs (bez balsstiesībām) ir LU Goda doktors profesors Jirgens fon Ungerns-Šternbergs vai viņa pilnvarota persona. 2.3. Katru gadu piešķirama viena balva par, pēc konkursa komisijas domām, labāko aizvadītajā akadēmiskajā gadā aizstāvēto maģistra vai doktora darbu. Izņēmuma gadījumos balva var tikt dalīta. Konkursa komisija kādā no gadiem var arī atteikties no balvas piešķiršanas. Šādā gadījumā nākamajā gadā tā ir tiesīga piešķirt divas balvas. 3. Balvas piešķiršanas termiņi. 3.1. Darbi tiek izraudzīti par aizvadīto akadēmisko gadu un balvas īpašnieks tiek noteikts līdz esošā gada 30. jūnijam. 3.2. Konkursa rezultātus paziņo un uzvarētājus apbalvo LU jubilejai veltītajā Senāta svinīgajā sēdē tā paša gada rudenī.[1]
typo3/* Noraksts. Oriģināls: LU Vēstnesis Nr. 99 (2003.g. aprīlis), 42.lpp. [1] Pēdējos gados ir iedibinājusies tradīcija Bernharda Holandera balvu pasniegt Vēstures un filozofijas fakultātes izlaidumā jūnija otrajā pusē.